Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on vammaispalvelulain (3.4.1987/380) 13 §:n tarkoittama Ylivieskan kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden, heidän järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin.

Vanhusneuvosto

Eduskunta on hyväksynyt lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta. Lain 11 §:ssä säädetään vanhusneuvostosta. Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Laki tuli voimaan 1.7.2013.


Vanhusneuvosto on otettava mukaan laatimaan ja valmistelemaan sekä arvioimaan kunnassa laadittavaa ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää suunnitelmaa. Lisäksi neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtävät mm.

- Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.
- Osallistuu ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän suunnitelman laadintaan.
- Tiedottaa kuntalaisia vanhusneuvoston toiminnasta sekä ikääntyneitä koskevista asioista.
- Järjestää tapahtumia ikääntyneille yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki