Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Mutkia matkaan! -hanke

TIEDOTE
29.6.2023

Mutkia matkaan! -hankkeessa on saatu
suunniteltua Salmelanojalle vesiä viivyttäviä
ratkaisuja.

Mutkia matkaan! -hanke pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa
vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja
tulvariskien hallinnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoidon
ja tulvansuojelun tavoitteita sekä parantaa laajalti ojitetun valuma-alueen
luonnon monimuotoisuutta.

Salmelanoja yhtyy alaosassaan Katajaojaan, mitä pitkin sivu-uomien vedet laskevat yhdessä Kalajokeen,
valtakunnallisesti merkittävälle tulvariskialueelle. Salmelanojan tilanne on ollut haasteellinen etenkin
tulva-aikoina. Pahimmillaan joitakin asuinrakennuksia on jouduttu suojaamaan Toivonpuistossa, minkä
lisäksi tulvavedet ovat uhanneet alaosalla sijaitsevia teollisuuslaitoksia. Ylivieskan kaupunki on aiempina
vuosina selvittänyt mahdollisuuksia toteuttaa Salmelanojan alueella vesienhoidon ja tulvasuojelun
kannalta käyttökelpoisia ratkaisuja. Se onkin saanut Soilcon Oy:ltä ja FCG Oy:ltä selvitykset
mahdollisista toimenpiteistä, joita alueella voitaisiin lähteä toteuttamaan.
Selvityksissä on tulvariskien hallitsemiseksi esitetty vesiä viivyttäviä ratkaisuja Salmelanojan alueelle. Näillä ratkaisuilla pystyttäisiin
saamaan alueella positiivisia vaikutuksia sekä vesienhoidon että tulvasuojelun kannalta.

Salmelanojan alueelle on siis ollut vahva tarve toteuttaa vesiä viivyttäviä ratkaisuja ja tämän seurauksena
Ylivieskan kaupunki lähti hakemaan alueelle hankerahoitusta vesienhoidon ja tulvasuojelun tavoitteiden
toteuttamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 12.04.2022 myöntänyt vesien- ja
ympäristönhoidon edistämisen ja vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaisesti Salmelanojalle 135
240 euron valtionavustuksen Mutkia matkaan – Salmelanojan vesien hallinta, vesiä viivyttämällä ja
luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi -hanketta varten. Mutkia
Matkaan -hanke on lähtenyt liikkeelle viime vuoden aikana ja nyt hankkeessa on Maveplan Oy:n ja
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:n suunnittelijoiden avulla saatu kaksi vesien viivytykseen tähtäävää
suunnitelmaa Salmelanojan alueelle. Hankkeen toimenpiteitä on tarkoitus lähteä toteuttamaan kesällä
2023.

Toimenpiteenä Salmelanojan yläjuoksulle on suunniteltu kolme vesiä viivyttävää ratkaisua, joissa vedet
voisivat hallitusti nousta metsäojissa tulva-aikoina, aiheuttamatta kuitenkaan haittaa metsänkasvulle.
Kohteisiin on suunniteltu pohjakynnysratkaisut, joilla vesi saadaan pysymään nykyisellä tasolla
normaalitilanteessa, mutta nostamaan vettä ylivirtaama-aikoina alueen metsäojiin ja näin viivyttämään
vettä alueella hallitusti.

Näiden toimenpiteiden lisäksi alajuoksulle kaupungin omistamalle metsämaalle on suunniteltu
metsäinen kosteikkoalue. Tämä kosteikkoalue tulisi sijaitsemaan kaupungin eteläpuolella Konttisuon
alueella. Alueelle johdettaisiin vettä Salmelanojasta rakennettavan johtouoman avulla.
Kohteen lähtökohtana on, että vedet voivat viipyä siellä pidempään ja antaa kohteen kehittyä luonnon
monimuotoisuuden ehdoilla. Vesi saisi kulkea alueen läpi ja se palautuisi Salmiperän kautta kulkevan
uoman kautta takaisin Salmelanojaan. Suunniteltu kosteikkoalue sijaitsee valtion rautatie ja autotien
vierellä, ja näiden rakenteiden suojelemiseksi kosteikon pohjoispuolelle on suunniteltu suojapenger.

Salmelanojan valuma-alue on keski- ja yläosiltaan lähes yksinomaan metsätalousaluetta. Näille
metsäalueille on hankkeessa myös kartoitettu ja suunniteltu metsäojien varteen sijoittuvia
vesienhoidollisia ratkaisuja, joilla myös viivytetään vesien purkautumista Salmelanojan pääuomaan.
Suunnitelmassa ehdotettuja ratkaisuja ovat soiden ennallistaminen, kaksitasouomat sekä
laskeutusaltaat ja putkipadot.

Hanketta rahoittaa Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(70 % valtionavustus). Avustettavan hankkeen toteutusaika on 09.01.2022 – 31.10.2023.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lisätietoja asiassa antaa:
Maija Schuss
ympäristöasiantuntija
Puh. 044 4294 470, maija.schuss@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin