Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetustila

Oppilashuollon palveluita ovat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä terveydenhuolto

Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan esioppilaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllinen oppilashuolto on koko esiopetusyhteisöä tukevaa, ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja esioppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto on yksittäiselle oppilaalle annettavia palveluja;
koulupsykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja monialainen asiantuntijaryhmä.

Toimintaohjeet

Huoltajana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos mielessä on huolta esiopetukseen, kaverisuhteisiin, kotioloihin, perhetilanteen muutokseen tai lapsen omaan vointiin liittyen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä mm., kun oppilas kaipaa keskustelutukea tai tarvitsee selvitystä esimerkiksi tunne-elämän vaikeuksiin (huolet, masentunut mieliala, pelot, ym.), elämän kriisitilanteisiin, oppimisvaikeuksiin tai tarkkaavaisuuden ja koulutyöskentelyn pulmiin.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Yhteystiedot

Karvonen Reeta
kuraattori päiväkotien esiopetusyksiköt, niemelä, päivärinta, raudaskoski, vähäkangas, rauskin kymppi
040 6359 885

Saarenpää Kaisa
koulupsykologi kaisaniemi, taanilan yläuokkalaiset, lukio, jedu
040 4814 727
Oppilashuoltopalvelut

Muut palvelut

Lastenneuvola (PPKY Kallio)

Linkkejä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (Finlex)

Palvelupaikat

Origo

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare