Purkulupa

Asuinrakennuksen purkamiseen tarvitset luvan

Kun rakennus puretaan

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava-alueella, asemakaavan laatimiseen liittyvän
rakennuskiellon alueella ja milloin yleiskaavassa niin määrätään. Erillinen lupa ei ole tarpeen, jos
voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen
purkamista. Lupa tarvitaan vain poikkeustapauksissa talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan
vähäisen rakennuksen purkamiseen.

Luvan edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-,
kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Jos purkaminen
voi merkitä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen taikka kaupunkikuvan
tai rakennetun ympäristön turmeltumista, rakennusvalvonta ilmoittaa siitä kunnanhallitukselle ja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Nämä viranomaiset tekevät tarvittaessa päätökset
rakennuksen suojelusta.

Lupahakemuksessa selvitetään purkamistyön järjestäminen. Omakotitalon kokoisen ja sitä
suuremman rakennuksen osalta selvitetään myös edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen
käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Vaikkei purkamiseen tarvittaisikaan lupaa, on rakennussuojelun edistämiseksi säädetty, että
rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaan 30 päivää
ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Jos rakennuksen tai sen osan purkaminen voi merkitä
historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen tai kaupunkikuvan tai rakennetun
ympäristön turmeltumista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluessa
purkamisilmoituksen tai purkamiseen johtavan rakennuslupahakemuksen saatuaan tiedottaa siitä
kunnanhallitukselle ja alueelliselle ympäristökeskukselle. Purkamiseen saa ryhtyä sanotun
määräajan kuluttua, ellei rakennuksen väliaikaista suojelua tarkoittavaa alueellisen
ympäristökeskuksen päätöstä ole sitä ennen annettu tiedoksi tai ellei rakennusvalvontaviranomainen
mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatinut luvan hakemista.

Rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee ilmoituksenvaraisessakin purkamisessa järjestää niin,
että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja huolehditaan
syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.

Purkulupahakemus tai purkamisilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Yhteystiedot

Häivälä Harri
johtava rakennustarkastaja
044 4294 373
Tekniset palvelut

Jokitalo Markus
rakennustarkastaja
044 4294 236
Tekniset palvelut

Hae purkulupa

Lupapiste

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare