Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta
laatii kaupungin
toiminnasta arviointikertomuksen

Uusi kuntalaki (410/2015) tarkensi tarkastuslautakunnan tehtäviä. Monet muutokset ovat jo vakiintuneiden käytäntöjen kirjaamista lakiin, kuten arviointisuunnitelman laatiminen ja arviointikertomuksesta annettava kunnanhallituksen lausunto. Yksi täysin uusi tehtävä tarkastuslautakunnille on kuitenkin annettu – sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoittaminen valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan asema ja kokoonpano

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon, nimeen tai toimikauteen tai hallinnon ja talouden tarkastuksen valmistelua koskeviin tehtäviin ei tullut muutoksia. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Valtuusto voi myös päättää, että lautakuntaan valitaan vain valtuutettuja tai varavaltuutettuja (ns. valiokuntamalli, 31 §). Jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa valtuuston toimikaudeksi eli neljäksi vuodeksi, ellei valtuusto päätä tätä lyhyemmästä toimikaudesta. Uuden kuntalain mukaisesti jäsenet valitaan ensimmäisen kerran vuonna 2017, tähän asti toimivat nykyiset tarkastuslautakunnat. Jos kuntayhtymän päättävänä elimenä on yhtymäkokous, valitaan kuntayhtymän tarkastuslautakunta yhtymäkokousedustajien toimikauden pituudesta riippumatta kuntalain 32 §:n mukaan neljäksi vuodeksi, ellei kuntayhtymän perussopimuksessa ole tarkastuslautakunnan toimikaudeksi sovittu lyhyempää aikaa.

Tarkastuslautakunnan tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että ne yleensä edellyttävät koko lautakunnan ratkaisuja. Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen yksittäistoiminta voi olla vain lautakunnan asioiden valmistelua ja sen tulee perustua lautakunnan päätökseen. Jos lautakunnan asioiden valmistelu on organisoitu palkatulle henkilöstölle tai tilintarkastajalle, lautakunnan koko toiminta perustuu kollegiaaliseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Tarkastuslautakunnalla on kuntalain (KuntaL 124.1 §) mukaan oikeus saada tietoja salassa pidettävistä asioista, mikäli se katsoo ne tarpeelliseksi arviointitehtävän hoitamiseksi. Tarkastuslautakunnan tulee tehdä asiasta päätös. Tietojensaantioikeus koskee vain kunnan hallussa olevia asiakirjoja. Tarvittaessa kunta voi käyttää omistajanvaltaa tarpeellisten asiakirjojen saamiseksi tytäryhteisöiltä.

Tarkastuslautakuntaan sovelletaan lautakuntia koskevia säännöksiä, jollei toisin ole säädetty. Kuntalain mukaisesti tällaisia poikkeuksia ovat mm. jäsenten vaalikelpoisuus ja puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa koskeva vaatimus sekä tilintarkastusasioiden valmistelu kunnanhallituksen sijasta suoraan valtuustolle. Muutoin tarkastuslautakunta on verrattavissa muihin lautakuntiin.

Tarkastuslautakunnan tehtävät

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut tehtävät. 

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare