Yksityisen hoidon tuet

Yksityisen hoidon tuet ovat vaihtoehto kunnalliselle ja palvelusetelillä toimivalle yksityiselle varhaiskasvatukselle.

Yksityisen hoidon tuet maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kaupunki/varhaiskasvatuspalvelut hyväksynyt. Samanaikaisesti yksityisen hoidon tukien lisäksi perhe ei voi saada kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään:

  1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18 v.), eikä hän ole saman kotitalouden jäsen.
  2. Perhepäivähoitajan koulutusta, lähihoitajan (LAMU) tutkinto tai lastenohjaajan koulutusta ja soveltuvuutta alalle.
  3. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana korkeintaan vuoden.

Varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaan, yksityisen palveluntuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista varhaiskasvatuksesta vastaavalle 50 §:ssä tarkoitetulle kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa Kansaneläkelaitos.

Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Yksityisen tuen kuntalisää haetaan varhaiskasvatustoimistosta. Yksityisen hoitajan tulee olla kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden hyväksymä.

Sovitut hoitopäivätKuntalisän määrä kokopäivähoidossa
(yli 5 h/pv)
1.8.2023 alkaen
Kuntalisän määrä osapäivähoidossa
(alle 5 h/pv)
1.8.2023 alkaen
yli 15 pv/kk244,30 euroa134,40 euroa
11–15 pv/kk183,20 euroa100,80 euroa
1–10 pv/kk134,40 euroa74,00 euroa

Esiopetuksessa olevan lapsen osalta sovelletaan hoitoajasta riippumatta osapäivähoidon taulukkoa lukuun ottamatta kesäaikaa.

Kuntalisän suuruus ei voi olla suurempi kuin hoitajan saaman palkan ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen välinen erotus. Kuntalisä maksetaan perheen palkkaamalle hoitajalle, ja työnantajana tomiva perhe vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista kustannuksista yksityisen hoidon tuen (hoitoraha, hoitolisä) ja mahdollisen kuntalisän osalta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen

  1. kuntalisän maksatus alkaa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivään
  2. kuntalisää maksetaan takautuvasti korkeintaan kahdelta kuukaudelta
  3. kuntalisää ei makseta kuukautta lyhemmältä ajalta
  4. kouluunlähtevästä lapsesta kuntalisänmaksatus päättyy 31.7.
  5. hoidon muuttuessa kesken kalenterikuukauden, kuntalisää tarkistetaan lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien
  6. kuntalisä maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare