Lasten ja nuorten taidekoulu

Lasten ja nuorten taidekoulu

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, jossa noudatetaan lakia taiteen perusopetuksesta.

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä kestää kuusi vuotta ja opetustunteja on 500. Kurssimaksu sisältää tarvittavan oppimateriaalin.

Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Oppilaalle, joka on säännöllisesti osallistunut opetukseen (vähintään 75% tunneista) annetaan todistus.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston TAIDEKOULUSSA on taiteen perusopetusta saatavana:

  • kuvataiteessa
  • käsityössä
  • sanataiteessa
  • teatteritaiteessa

Kuvataide

KUVATAITEEN opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Opetuksessa ohjataan oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään ja käyttämään monipuolisesti kuvataiteen eri materiaaleja ja tekniikoita. Opetuksen keskeisiä oppisisältöjä tutkitaan piirustuksen, maalauksen, kuvanveiston, grafiikan, keramiikan, valokuvauksen, taidehistorian, muotoilun ja monitaiteellisten työmuodoin.

Käsityö

KÄSITYÖN taiteen perusopetus on pitkäjänteistä, taitojen mukaan etenevää koulutusta joka luo pohjaa lapsen emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kehitykselle.

Opiskelun myötä oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön osa-alueilla, joita ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina.

Sanataide

SANATAIDE on taiteellista kielellistä ilmaisua. Sanataiteen opiskelija perehtyy ja harjaantuu kirjoittamisen ja puhumisen eri muotoihin ja oppii lukemisen eri tapoja sekä kuuntelemisen taitoa. Valmentavien ryhmien opetussuunnitelmissa siirrytään käyttämään syksyllä 2006 voimaan tulevaa uutta opetussuunnitelmaa. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opetus kestää kuusi vuotta.

Ei opetusta lukuvuonna 2023-2024.

Teatteritaide

TEATTERITAITEEN opiskelun myötä oppilas oppii antamaan kokemuksilleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritaiteen keinoin. Teatteritaiteen opiskelu on toiminnallista ja oppiminen tapahtuu omakohtaisen tekemisen kautta. Opetuksessa korostuu ryhmässä toimiminen ja kokemuksellinen oppiminen. Oppilas tutustuu teatterin osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön, dramaturgiaan, ohjaajantyöhön, puvustukseen, maskee-raukseen, lavastukseen sekä valo- ja äänisuunnitteluun. Oppilas saa monipuolisia kokemuksia esitysten valmistamisprosesseista ja kokemuksia esiintymisestä. Opintojen aikana valmistetaan pienimuotoinen esitys.

Ei opetusta lukuvuonna 2023-2024.

Yhteystiedot

Kanslia
kaupungintalo, Kyöstintie 4,
84100 Ylivieska.
Avoinna ma-to 12-16.
puh. 044 4294 319, 044 4294 321.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare