Esiopetuksen oppilashuolto

Oppilashuollon palvelut edistävät ja ylläpitävät esioppilaan hyvinvointia

Esiopetustila

Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan esioppilaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllinen oppilashuolto on koko esiopetusyhteisöä tukevaa, ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja esioppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto on yksittäiselle oppilaalle annettavia palveluja;
koulupsykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja monialainen asiantuntijaryhmä.

Vuoden 2023 alusta terveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin palvelut ovat siirtyneet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) järjestettäväksi.

Toimintaohjeet

Huoltajana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos mielessä on huolta esiopetukseen, kaverisuhteisiin, kotioloihin, perhetilanteen muutokseen tai lapsen omaan vointiin liittyen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä mm., kun oppilas kaipaa keskustelutukea tai tarvitsee selvitystä esimerkiksi tunne-elämän vaikeuksiin (huolet, masentunut mieliala, pelot, ym.), elämän kriisitilanteisiin, oppimisvaikeuksiin tai tarkkaavaisuuden ja koulutyöskentelyn pulmiin.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare