Luvat ja ilmoitukset

logo

Ympäristölupa

Eräät laitokset ja toiminnat tarvitsevat ennen toiminnan aloittamista ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Ympäristölupahakemuslomake ja ohjeita löytyy Lomakkeet -sivulta.

Ylivieskan seudulle tyypillisiä lupavelvollisia toimintoja ovat esimerkiksi kallionlouhinta ja –murskaus sekä eläinsuojat. Myös osa teollisuuden toimialoista on luvanvaraista.

Lainsäätäjä on rajannut kunnan viranomaisen toimivaltaa ympäristölupa-asioissa. Laajempien toimintojen lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto (www.avi.fi).

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu määräytyy taksan mukaan (ympäristönsuojeluviranomaisen taksa).

Maa-ainesten ottamislupa

Soran, mullan ja kallion ottamiseen tarvitaan kotitarveottoa lukuun ottamatta maa-aineslain mukainen lupa. Kallion louhintaa ja murskausta varten on pääsääntöisesti oltava myös ympäristölupa. Maa-ainesten otosta on tehtävä vuosittain ilmoitus. Myös kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristöyksikölle, jos otettavan maa-aineksen määrä on yli 500 m3.

Vesilain mukaiset luvat

Jätevesien johtamiseen ojaan ja viemäriin toisen maan kautta sekä eräät ojittamiseen liittyvät toimenpiteet voivat edellyttää ympäristöviranomaisen lupaa. Lupa voi olla tarpeen myös vedenottamista ja tutkimustoimenpiteitä varten. Vesistöön rakentaminen ja muut vesistön muuttamista koskevat hankkeet vaativat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luvan.

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vähintään 60 vuorokautta etukäteen.

Vesihuoltolain mukaiset vapautukset liittymisestä vesijohtoon ja viemäriin

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen laissa säädetyillä perusteilla.

Maasto- ja vesiliikenne

Moottoriajoneuvoilla saa ajaa maastossa maanomistajan luvalla. Harjoitusten ja kilpailujen järjestämiseen moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tai vesialueella tarvitaan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näiden kaltaista toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa Ylivieskan asemakaava-alueella, tai osayleiskaava-alueella, jos sen kaavamääräyksissä näin todetaan.

Yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisiin töihin tai rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen lupaa ei tarvita. Lupa ei ole tarpeen vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Toimenpiteistä, kuten puiden kaatamisesta, on siten syytä olla etukäteen yhteydessä ympäristöyksikköön, joka harkitsee luvan tarpeen yhdessä puistopuutarhureiden kanssa.

Melu ja tärinä tai poikkeustilanteet

Erityisen häiritsevää tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus. Meluilmoituslomake löytyy Lomakkeet -sivulta.

Poikkeuksellisesta ympäristön pilaantumisen vaaraa tai erityisiä jätehuoltotoimia aiheuttavasta rakennelman tai laitteen purkamisesta, toimintahäiriöstä tai onnettomuudesta on toiminnasta vastaavan viipymättä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lannan varastointitilavuudesta poikkeaminen ja lannan aumaaminen

EU:n nitraattidirektiivin mukainen valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) sisältää määräyksiä mm. lannan ja puristenesteen varastoimisesta ja levityksestä sekä typpilannoituksesta. Sen mukaan lannan varastointitilojen ja lantakourujen tulee olla vesitiiviit ja niihin tulee mahtua vuoden aikana kertyvä lanta.

Poikkeaminen lannan varastointitilan tilavuudesta on mahdollista asetuksessa todetuilla perusteilla. Ilmoitus lannan aumaamisesta (entinen patterointi-ilmoitus) tulee tehdä riittävän ajoissa etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa asiasta tarvittavia määräyksiä. Ilmoituslomake on saatavilla Lomakkeet -sivulta sekä ympäristösihteerin ja maaseutusihteerin toimistoista.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare