Usein kysyttyä

Vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lapsi ja kaleidoskooppi

Milloin saan tiedon lapseni varhaiskasvatuspaikasta?

Varhaiskasvatushakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja äkillinen hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Tieto myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta tai palvelusetelistä lähetetään perheille sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Usein perheeseen otetaan yhteyttä myös puhelimitse. Elokuun alkupuolen hoitojärjestelyistä ilmoitetaan kesäkuun aikana. Muulloin hoitopaikasta ilmoittaminen ajoittuu lähelle varhaiskasvatuksen alkamisen ajankohtaa.

Miksi tieto voi tulla lähellä hoidon aloitusta, vaikka olen hakenut paikkaa hyvissä ajoin?

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja täytetään lasten hoidon alkamisajankohdan mukaan. Tästä johtuen päätös hoitopaikasta tulee lähellä hoidon alkamisen ajankohtaa.

Pääsevätkö sisarukset samaan hoitopaikkaan tai samaan lapsiryhmään päiväkodissa?

Pääsääntöisesti sisarukset pääsevät samaan hoitopaikkaan.

Päiväkodeissa on lasten erilaisten tarpeiden vuoksi omat lapsiryhmät esim. alle 3-vuotiaille / 3- 5-vuotiaille/ 3-6-vuotiaille / 6-vuotiaille, joten sisarusten hoito järjestetään iän mukaisessa vertaisryhmässä.

Lapseni on aloittamassa varhaiskasvatuksen, miten tutustuminen järjestyy?

Lapsen tutustuminen hoitopaikkaan ja hoitopaikan päivärytmiin suunnitellaan perheen toiveiden mukaisesti yhdessä vanhempien kanssa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tutustuminen helpottaa lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta.

Varhaiskasvatuksen aloitus käynnistyy siis tutustumiskäynnillä, jolloin perhe käy lapsen tulevassa varhaiskasvatuspaikassa. Tärkeää on myös, että varhaiskasvatuksen työntekijä tutustuu lapseen ja hänen perheeseensä sekä kuuntelee vanhempien ajatuksia varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Halutessaan vanhemmat voivat käydä tutustumassa hoitopaikassa ensin ilman lasta. Usein tuttu työntekijä on varhaiskasvatuksen alkaessa vastaanottamassa lasta ja helpottamassa eroa vanhemmista.

Miksi päiväkotimme tai perhepäivähoitokoti on kiinni koulujen loma-aikoina?

Koulujen loma-aikoina suuri osa lapsista on pois varhaiskasvatuksesta, joten monet hoitopaikoista suljetaan ja toimintaa keskitetään päivystäviin päiväkoteihin. Näin toimien pystymme kohdentamaan henkilöstön työpanoksen niihin aikoihin, jolloin suurin osa lapsistakin on hoidossa.

Miten toimin kun perhepäivähoitaja sairastuu ennalta arvaamatta?

Perhepäivähoitajan äkillisten tai ennalta tiedettävien poissaolojen ajalle (esim. hoitajan sairastuessa, hoitajan ollessa työajan tasausvapaalla tai koulutuksessa) lapselle varataan varahoitopaikka heti hoitosuhteen alkaessa, mikäli vanhemmat niin haluavat. Hoitajan töistä poissaolon pitkittyessä varahoidon järjestelyistä sovitaan erikseen.

Perhepäivähoitajan äkillisissä poissaoloissa hoitaja ilmoittaa asiasta vanhemmille, jotka puolestaan ottavat puhelimitse tai tekstiviestillä yhteyttä varahoitopaikkaan ja ilmoittavat lapsen tulosta, tarvittavista hoitopäivistä ja -ajoista.

Mikä on vasu?

Lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijä laativat kolmen kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta lapsen kasvun, kehittymisen ja oppimisen tueksi henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) . Yhdessä laadittu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa kasvatustyön toteuttamista. Vasu-keskustelut käydään vanhempien kanssa kerran vuodessa.

Varhaiskasvatuksen työntekijät laativat vasujen pohjalta lasten vahvuuksien ja tarpeiden mukaisen lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelman.

Leikki-ikäiseni tarvitsisi ikäistään seuraa, mitä vaihtoehtoja hänelle on vaikka vanhempi on kotona? Miten toimin lapseni hoitopaikan kanssa jäädessäni äitiyslomalle?

Alle kouluikäisellä lapsella on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus varhaiskasvatuspaikkaan huolimatta siitä, että vanhempi on kotona.
Yhteydenotot: varhaiskasvatuksen palveluohjaus p. 040 6429 844 klo 12-14.

Lapsen ja perheen tilanteeseen kotihoidon lisäksi voi hyvin sopia osallistuminen järjestöjen, seurakunnan ja muiden eri toimijoiden järjestämään monipuoliseen toimintaan (perhekahvilat ja erilaiset kerhot).

Minkä verran varhaiskasvatus maksaa?

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määritellään perheen koon, bruttotulojen ja lapselle tarvittavan hoidon määrän mukaisesti. Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista ja varhaiskasvatusmaksun arvioinnin tueksi laadittu maksulaskuri löytyvät asiakasmaksut-osiosta.

Missä vaiheessa tulotiedot toimitetaan?

Varhaiskasvatusmaksun vahvistamista varten tuloselvityslomake liitteineen palautetaan varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä tai viimeistään hoidon alkamiskuukauden loppuun mennessä.
Mikäli perheen koko muuttuu tai perheen tulot muuttuvat 10 %:lla vähintään kuukauden ajaksi (30 kalenteripäivää ), tulee toimittaa uudet tulotiedot maksun tarkistamista varten.

Menetänkö kotihoidon tuen kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen?

Kotihoidontuki on vaihtoehto varhaiskasvatukselle. Vanhemmat ilmoittavat Kelan toimistoon kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen alkamisesta, jotta kotihoidon tuen maksatus päättyy.

Mikäli lapsi osallistuu kaupungin järjestämään leikkikerhotoimintaan ja hänestä maksetaan kotihoidontukea, oikeus kotihoidon tukeen säilyy.

Lapselle kuukausittain tarvittavan varhaiskasvatuksen laajuus muuttuu

Kuukausimaksu määritellään ja peritään varattujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin tuntirajoihin tehdään muutoksia vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
ma-pe klo 12-14
puh 040 642 9884

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare