Kiinteistönmuodostus

Tontin tulee pääsääntöisesti rajoittua katuun

Tonttijako

Tonttijako on suunnitelma siitä, miten asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijakoa laadittaessa pyritään ottamaan huomioon olemassa olevat kiinteistörajat. Tonttijaosta laaditaan tonttijakokartta, josta ilmenevät muun muassa tonttien numerot, pinta-alat, rajojen mitat sekä kiinteistöt ja määräalat, joista tontit muodostuvat.

Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavamääräykset sen sallivat. Tontin jakamismahdollisuukseen vaikuttavat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Tonttijaon ehdotusvaiheessa kuullaan aina maanomistajaa sekä tonttijakoon rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajia. Maanomistajat voivat hyväksyä suunnitelman tonttijakoehdotuksesta tai vaihtoehtoisesti ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ennen hyväksymistä.

Tonttijaon laatii maanmittausinsinööri ja tonttijaon hyväksyy kaupunginarkkitehti, mikäli tonttijaosta ei ole jätetty muistutusta. Tonttijaon laatimisesta syntyneet kustannukset maksaa hakija lukuun ottamatta ensimmäistä tonttijakoa, joka on maksuton.

Tonttijaon jälkeen tehdään tontin lohkomistoimitus. Lohkomistoimituksen jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin ja on rakennuslupakelpoinen. Maankäyttöpalvelut suorittaa asemakaava-alueella tonttien ja yleisten alueiden lohkomiset.

Tontin lohkominen

Tontin lohkomisessa tonttijaossa osoitettu tontti muodostetaan itsenäiseksi tonttikiinteistöksi. Lohkomien tulee vireille omistajan hakemuksesta, joka tehdään kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle. Kun tonttiin sisältyy määräala ja maanmittauslaitoksesta on saapunut ilmoitus määräalaan myönnetystä lainhuudosta kiinteistörekisterin pitäjälle, toimitus tulee automaattisesti vireille jos määräala vastaa voimassa olevan asemakaavan mukaan tehdyn tonttijaon mukaista tonttia (ns. kaavatonttia).

Toimitukseen kuuluu aina lohkomiskokous. Toimituksessa mm. määrätään tontin rajat, käsitellään kiinteistön oikeudet suhteessa muihin kiinteistöihin, laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta, jota tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen asiakirjana. Lohkomisen yhteydessä voidaan perustaa tonttien välille rasiteoikeuksia pääsääntöisesti tonttien omistajien sopimukseen perustuen mm. kulkemista, johtoja ja autopaikoitusta varten toisen tontin alueelle.

Lohkomistoimituksen laillistuttua lohkominen rekisteröidään kiinteistörekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että hakija omistaa lainhuudoin osoitettuna koko tontin alueen ja että tontin alueeseen vahvistetut kiinnitykset eivät ole esteenä.

Tontin lohkomismaksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan.

Jos vanhan kiinteistön rajat ovat täysin samat kuin voimassa olevan tonttijaon osoittamat tulevan tontin rajat, voidaan tällainen tontti rekisteröidä rekisterinpitäjän päätöksellä omistajan kiinteistörekisterin pitäjälle tekemän hakemuksen perusteella.

Lohkomaton tontti asemakaava-alueella on rakennuskiellossa!

Yhteystiedot

Puranen Maria
maanmittausinsinööri
044 4294 247
Tekniset palvelut

Taksat

Hakemus tonttijaon muuttamiseksi tai tontinlohkomiseksi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare