Joustava perusopetus (JOPO)

Joustava perusopetus järjestetään yleisopetuksen tavoittein ja sisällöin, mutta joustavilla toimintamalleilla.

Ylivieskassa joustavaa perusopetusta (JOPO) järjestetään Kaisaniemen koulussa. Kaisaniemen koulun JOPO -luokassa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa. Jokaiselle luokan oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Kaisaniemen koulun JOPO -luokassa on enintään 10 oppilasta ja se on tarkoitettu yläkouluikäisille. Tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä ja näin saavuttaa jatkokoulutuskelpoisuus. Lisäksi tuetaan oppilaan elämänhallintaa, opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta sekä vahvistetaan itsetuntoa, ehkäistään ongelmia puuttumalla niihin hyvissä ajoin. Opetuksessa noudatetaan joustavalle perusopetukselle laadittuja yleisiä ohjeita.

Kaisaniemen koululla toimii kaksi joustavan perusopetuksen luokkaa (JOPO) yksi 8 -luokalla ja yksi 9- luokalla.

JOPO-luokka toimii yleisopetuksen tavoittein ja sisällöin eikä ole erityisopetusta. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta opetusjärjestelyt poikkeavat perinteisestä opiskelusta. Opetuksen painopisteenä ovat toiminnalliset työmuodot sekä opiskelu työpaikoilla, aidoissa työympäristöissä. Varsinkin 9. luokalla keskitytään paljon suunnittelemaan tulevaisuutta ja varmistamaan pääsy jatko-opintoihin. JOPO-luokan oppilailla on peruskoulun jälkeen samat mahdollisuudet kuin kaikilla perusopetuksen oppilailla.

Toimintaohjeet

JOPO-luokalle haetaan kevätlukukaudella. Oppilas tekee hakemuksen omasta tahdostaan yhdessä huoltajan kanssa. Luokkien ohjaajat esittelevät toimintaa 7. ja 8. luokkalaisille tammikuussa. Haku aukeaa sen jälkeen, tarkka ajankohta vaihtelee vuosittain. Hakemus palautetaan koulun kansliaan.

Hakijat ja huoltajat haastatellaan ja valinnat tehdään haastattelujen perusteella. Valinnat tekee JOPO-tiimi, johon kuuluvat JOPO-opettajat, JOPO-ohjaajat ja rehtorit. Valintaprosessin aikana konsultoidaan luokanvalvojia, psykologia, kuraattoria ja erityisopettajia.

Ehdot ja kriteerit

Joustava perusopetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaara saada hylättyjä arvosanoja, heikentynyt motivaatio, paljon poissaoloja,sosiaalisia ongelmia tai hankaluutta opiskella suuremmassa ryhmässä. Joustavan perusopetuksen ryhmään siirtyminen vaatii oppilaalta ja huoltajalta sitoutumista yhteistyöhön. Oppilaalta odotetaan omaa halua ja motivaatiota parantaa koulunkäyntiä sekä suorittaa työssäoppimista.

Valintakriteerit

* Oppilaalla on vaara jäädä ilman päättötodistusta.
* Oppilas ei ole motivoitunut käymään koulua perinteisellä mallilla.
* Oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn. (tarpeen erityisesti työssäoppimisissa!)
* Oppilas on riittävän motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelut JOPO-luokassa.
* Oppilaan pitää pystyä sitoutumaan luokan yhteisiin retkiin, erilaisiin oppimisympäristöihin, työssäoppimisiin ja poikkeuksellisiin aikatauluihin.
* Oppilaan perhe on sitoutunut yhteistyöhön.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare