Tietopaketti kaavoituksesta

Kaupunkisuun-nittelua nyt ja tulevaisuuteen

Jokiranta

Mitä kaavoitus on?

Kaupungin kaavoitusta ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki ja Maakuntakaava.

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla puolestaan määritellään kunnan osa-alueen tarkempi käyttö ja rakentamisen periaatteet.

Teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelut/kaavoitus tekee kaupungin osayleiskaavoja, asemakaavoja sekä muita maankäyttöä koskevia suunnitelmia, jotka ohjaavat rakentamista.

Yleiskaavat valmistellaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavat käsitellään ja hyväksytään joko teknisten palveluiden lautakunnassa tai kaupunginvaltuustossa.

Asemakaavamaksut

Maankäyttö-ja rakennuslain 59 §:n mukaan kaupunki on oikeutettu perimään maanomistajalta tai -haltijalta asemakaavasta ja asemakaavan muuttamisesta aiheutuneet kustannukset, jos kaava tai kaavanmuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksista perittävät Asemakaavamaksut.

Mitä kuulutetaan ja miksi?

Maankäyttö- ja rakennuslaki painottaa osallisten, kaavoitajien ja luottamushenkilöiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, avointa keskustelua ja tiedonvaihtoa, yhteisen kielen ja tiedollisen pohjan hakemista sekä suunnitelmien havainnollisuutta. Kuulutukset ovat perinteinen ja hyväksi todettu tapa kertoa kuntalaisille vireillä oleviata asioista. Osallistuminen ja vuorovaikutus alkaa tiedottamisesta.

Yleiskaavoituksen yhteydessä kuulutetaan aloituspäätös ja sen yhteydessä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Edelleen kuulutetaan nähtäville yleiskaavaluonnokset ja -ehdotukset sekä hyväksymispäätös.

Asemakaavahankkeista tiedotetaan mahdollisimman aikaisin kuuluttamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavaluonnokset ja asemakaavaehdotukset kuulutetaan nähtäville ja kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan.

Kuulutustietoja

Kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivulla. Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa, Kyöstintie 4 (sijainti kartalla). Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.


Ota yhteyttä

Taka-Eilola Esa
kaavoitusinsinööri
044 4294 370
Tekniset palvelut

Lehto Antto
Kaavasuunnittelija
044 4294 577
Tekniset palvelut

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Tutustu kaavoitukseen!

Lisätietoa kaavoitusprosessista ja osallistumisesta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare