Huomioon otettavat tulot

Perheen bruttotulot vaikuttavat lapsen varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen.

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kansaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli ei toimiteta todistusta pienemmästä lomarahasta.

Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon mm. suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella, jotka tarkistetaan myöhemmin. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu.

Tulot, jotka otetaan huomioon päivähoitomaksun laskennassa

 • ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio, vuorolisät yms.)
 • verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu)
 • pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
 • elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha, -tuki
 • sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)
 • maahanmuuttajien erityistuki
 • kotoutumistuki
 • perhe-eläke
 • erityishoitoraha (vammaisten lasten hoidosta)
 • Kelan maksama osittainen ja joustava hoitoraha
 • metsätulo (keskimääräinen vuotuinen tuotto)
 • apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen vuoksi
 • koulutustuki
 • kansaneläke- ei kuitenkaan lapsikorotusta
 • elinkorko
 • haittalisä
 • varhaiskasvatusta käyttävän lapsen tulot hänen maksuaan määriteltäessä (esim. pääomatulot, lapselle maksettava perhe-eläke)

  Lasten tulot otetaan huomioon päivähoidossa olevien lasten osalta.

Tulot, joita ei huomioida päivähoitomaksun laskennassa

 • lapsilisä
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 • asumistuki
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus ja rintamalisä
 • opintoraha, opintotuen asumislisää
 • työllisyysrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpito-korvaus
 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • lasten kotihoidontuki
  Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
  sekä syytinki

Yhteystiedot

Lehtola Hilkka
toimistosihteeri maksujen määritys
040 6429 870
Varhaiskasvatuspalvelut

Halmetoja Heli
toimistosihteeri laskutus ja palvelusetelit
040 6429 871
Varhaiskasvatuspalvelut

Linkkejä

Lomakkeet ja ohjeet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare