Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Oppilaan saama tuki määräytyy vaikeuksien laajuuden mukaan. Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Mahdollisuuksien mukaan tuki järjestetään omassa lähikoulussa. Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Mahdollisia tukitoimia ovat esimerkiksi tukiopetus, avustajapalvelut, eriyttäminen ja osa-aikainen erityisopetus. Tehostettu tuki on suunnitelmallisempaa, pitkäjänteisempää ja yksilöllisempää tukea. Tehostetun tuen oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma, johon tuen muodot kirjataan.

Kun oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi tehostetun tuen tukitoimilla, voidaan siirtyä erityiseen tukeen. Erityistä tukea suunniteltaessa laaditaan moniammatillinen pedagoginen selvitys. Erityisen tuen antamisesta tehdään aina hallintopäätös. Erityistä tukea tarvitseville laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä kodin kanssa.

Ylivieskassa tarjotaan myös pienluokkamuotoista opetusta. Rahkolan koulussa toimii kolme pienluokkaa (0-6 luokat) ja Katajan koulussa on pienluokkaopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille (harjaantumisopetus 0-9 luokat).

Raudaskosken koululla toimiva etuluokka tarjoaa kuntouttavan erityisopetusjakson niille oppilaille jotka tarvitsevat tukea sopeutumisongelmiensa takia. Etuluokassa on mahdollista opiskella korkeintaan yksi lukuvuosi, jonka jälkeen oppilas siirtyy tuetusti takaisin omaan luokkaansa. Etuluokan oppilaat siirtyvät tehostettuun tukeen. Raudaskosken koululla toimii myös Pesäluokka, joka on pienluokka pitkäaikaiseen erityisopetukseen.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare