Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, tulojen ja sovitun varhaiskasvatusajan mukaan.

Muutoksia varhaiskasvatusmaksuihin 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja tulorajoihin tulee indeksitarkistukseen liittyviä muutoksia 1.8.2024 alkaen. Kaikille asiakkaille tehdään uudet maksupäätökset. Uudesta päätöksestä tulee ilmoitus eDaisyssa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja päätös on luettavissa eDaisyssä

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016) ja sivistyslautakunnan tekemiin päätöksiin. Indeksitarkistuksiin liittyvät muutokset on hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.4.2024 § 57.

Maksun määritykseen vaikuttavat tekijät

 • perheen koko: yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset
 • perheen bruttotulot: kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, myös sivutoimen ansiot sekä sivutoiminen yritystulo (kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli ei toimiteta todistusta pienemmästä lomarahasta)
 • hoidossa olevan lapsen tulot esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki
 • perheen ulkopuolisille lapsille maksetut elatusavut otetaan huomioon vähennyksenä tuloista
 • sopimus varatusta varhaiskasvatusajasta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella, jotka tarkistetaan myöhemmin. Todistukset tuloista sekä tuloselvitys tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistoon varhaiskasvatuksen aloituskuukauden aikana eDaisyn kautta. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen koon ja tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Laskua ei jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun jakamisesta/maksamisesta.

Poikkeus! Kun vain toinen huoltaja on yksin palvelun hakijana ja käyttäjänä, huomioidaan varhaiskasvatusta tarvitsevan perheen koko ja tulot, vaikka lapsi on kirjoilla toisen huoltajan luona. Tällöin toinen perhe ei ole palvelun käyttäjä.

Kuukausimaksun muodostuminen 1.8.2024 alkaen

Kuukausimaksu on 10,7 % perheen koon mukaan määräytyvän vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään 311 €/kk. Perheen koon ollessa suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla (1.8.2024 alkaen) kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen  henkilö
määrä 
Tuloraja euroa/
kuukausi
1.8.2024 alk.
Maksu-
prosentti
Perheen bruttotulot,
joilla korkein maksu
24 06610,7 %6 968
35 24510,7 %8 147
45 95610,7 %8 858
56 66710,7 %9 569
67 37610,7 %10 278 

Perheen nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on enintään 295 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 118 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on enintään 20 % nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta, enintään 59 €/kk. Maksu pyöristetään täysiin euroihin. Alle 28 €:n kuukausimaksua ei peritä.

Kuukausimaksun muodostuminen 31.7.2024 saakka

Kuukausimaksu on 10,7 % perheen koon mukaan määräytyvän vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään 295 €/kk. Perheen koon ollessa suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen
koko hlöä
Tuloraja euroa/
kuukausi
31.7.24 asti
Korkein
maksu %
Perheen bruttotulot,
joilla korkein maksu
23 87410,76 626
34 99810,77 750
45 67510,78 427
56 35310,79 105
67 02810,79 780

Maksun tarkistaminen

 • maksua voidaan tarkistaa kesken tarkistuskauden (1.1. – 31.12), jos tulojen muutos on vähintään +/- 10 % ja kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää)
 • muutos tehdään lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien
 • muutokset perhekoossa tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon maksun tarkistamista varten.
 • jos varhaiskasvatusmaksu on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan tarkistaa vuosi taaksepäin
 • tulotiedot tarkistetaan vuosittain 1.1. kaikilta niiltä asiakkailta, joilta ei tuloja ole tarkistettu 1.4. jälkeen kuluvana vuonna

Laskutukseen vaikuttavat tekijät

 • päiväkohtaisesti verrataan varattua ja toteutunutta hoitoaikaa ja näistä suurempi vähentää käytettäviä tunteja
  • esim. varaus 6 h, lapsi paikalla 7h 12 min tai esim. varaus 7 h, lapsi paikalla 6 h 58 min
 • lapsen sairaudesta johtuva poissaolo, vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa, oikeuttaa puolen kuukauden maksuun
 • lapsen sairauden kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan
 • muusta syystä johtuva, koko kalenterikuukauden kestävä, lapsen poissaolo, oikeuttaa puolen kuukauden maksuun
 • varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kuukauden, maksu peritään laskutettavien tuntien määrän mukaan
 • lapsen ollessa kotona isyysrahakaudella, maksua ei peritä tuolta ajalta (sisaruksilta maksu peritään normaalisti)
 • maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on varhaiskasvatuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta. Siis ajalta, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa. Maksuttomuus edellyttää, että yli 5 päivän poissaolosta on ilmoitettava kuukautta ennen aloituspäivää ja toistuvasta 1-5 päivän poissaolosta on ilmoitettava viikkoa ennen ensimmäisen poissaolon aloituspäivää.
 • perhepäivähoitajan poissaolopäivät hyvitetään perheelle, mikäli lapselle ei ole varattu sijaispaikkaa ja mikäli laskutettavien tuntien määrä suhteessa varattuihin tunteihin sallivat hyvityksen
 • päiväkodin kiinnioloajalle järjestetään tarpeen mukaan varahoitopaikkoja eikä kiinniolopäiviä hyvitetä
 • heinäkuu on maksuton, mikäli lapsen hoito on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana ja jatkunut keskeytyksettä koko hoitovuoden ajan, heinäkuulle saakka
 • heinäkuulle varatusta, mutta käyttämättömästä paikasta peritään puolet kk-maksusta, vaikka heinäkuu muuten olisikin maksuton (jos perheen hoitomaksu on 0 €, peritään puolet 30 eurosta)
 • jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään enintään puolet kk-maksusta
 • laskutus jatkuu irtisanomispäivään saakka

Ylitysmaksun muodostuminen

Jos kuukauden hoitoaikavaraus ylittyy ensimmäisen kerran varhaiskasvatusmaksu peritään sen kuukauden osalta ylemmän tuntimaksuluokan mukaan. Mikäli hoitoaikavaraus ylittyy toisen kerran peräkkäin, maksu peritään sen kuukauden osalta ylemmän tuntimaksuluokan mukaan ja varhaiskasvatuspalvelut voivat yksipuolisesti nostaa hoitoaikavarauksen sopivaan ylempään tuntirajaan toista ylitystä seuraavan laskutuskuukauden alusta lukien. Jos kuukauden hoitoaikavaraus alittuu, varhaiskasvatusmaksu peritään sopimuksen mukaisen hoitoaikavarauksen mukaisesti.

Esiopetus

 • maksuton esiopetus on 19 tuntia viikossa päiväkodeissa
 • lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevilta peritään sovitun hoitoaikavarauksen mukainen varhaiskasvatusmaksu
 • elokuun alussa ja koulujen loma-aikoina, kesää lukuun ottamatta, esiopetuksessa olevaa lasta laskutetaan saman hoitoaikavarauksen mukaan kuin esiopetuksen aikana. Lapsi voi siis olla varhaiskasvatuksessa kokonaisia päiviä, mutta laskutettaviksi tunneiksi lasketaan kuvitellun eskariajan (ma – to 9 – 13, pe 9 – 12) jälkeinen aika.

Varhaiskasvatusmaksujen laskutus

 • laskutetaan kuukausittain jälkikäteen
 • erääntyneiden laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto

Yhteystiedot

Lehtola Hilkka
toimistosihteeri maksujen määritys
040 6429 870
Varhaiskasvatuspalvelut

Halmetoja Heli
toimistosihteeri laskutus ja palvelusetelit
040 6429 871
Varhaiskasvatuspalvelut

Sähköinen asiointi

eDaisy

Lomakkeet

Tiedote varhaiskasvatusmaksuista

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare