Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatus-maksu määräytyy perheen koon, tulojen ja sovitun varhais-kasvatusajan mukaan.

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu

 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016)
 • Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunnan (30.3.2021 § 4) hyväksymiin perusteisiin
 • Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunnan (12.11.2019 § 149) tarkennukseen laskutettavista tunneista

Maksun määritykseen vaikuttavat tekijät

 • perheen koko: yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset
 • perheen bruttotulot: kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, myös sivutoimen ansiot sekä sivutoiminen yritystulo (kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli ei toimiteta todistusta pienemmästä lomarahasta)
 • hoidossa olevan lapsen tulot esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki
 • perheen ulkopuolisille lapsille maksetut elatusavut otetaan huomioon vähennyksenä tuloista
 • sopimus varastusta varhaiskasvatusajasta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella, jotka tarkistetaan myöhemmin. Todistukset tuloista sekä tuloselvityskaavake tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistoon varhaiskasvatuksen aloituskuukauden aikana. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen koon ja tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Laskua ei jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun jakamisesta/maksamisesta.

Poikkeus! Kun vain toinen huoltaja on yksin palvelun hakijana ja käyttäjänä, huomioidaan varhaiskasvatusta tarvitsevan perheen koko ja tulot, vaikka lapsi on kirjoilla toisen huoltajan luona. Tällöin toinen perhe ei ole palvelun käyttäjä.

Kuukausimaksun muodostuminen 1.8.2021 alkaen

Kuukausimaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään 288 €/kk. Perheen koon ollessa suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen
koko hlöä
Tuloraja euroa/
kuukausi
Korkein
maksu %
Perheen bruttotulot,
joilla korkein maksu
22 78910,75 485
33 61010,76 297
44 09910,76 786
54 58810,77 275
65 07510,77 762

Perheen nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on enintään 288 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 115 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on enintään 20 % nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta, enint. 58 €/kk. Maksu pyöristetään täysiin euroihin. Alle 27 €:n kuukausimaksua ei peritä.

Satunnaisesta hoidosta perittävät maksut:

 • kokopäivähoito (yli 5 h) 17 €/pv
 • osapäivähoito (alle 5 h) 10 €/pv

Maksun tarkistaminen

 • maksua voidaan tarkistaa kesken tarkistuskauden (1.1. – 31.12), jos tulojen muutos on vähintään +/- 10 % ja kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää)
 • muutos tehdään lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien
 • muutokset perhekoossa tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon maksun tarkistamista varten.
 • jos varhaiskasvatusmaksu on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan tarkistaa vuosi taaksepäin
 • tulotiedot tarkistetaan vuosittain 1.1. kaikilta niiltä asiakkailta, joilta ei tuloja ole tarkistettu 1.4. jälkeen kuluvana vuonna

Laskutukseen vaikuttavat tekijät

 • hoitoaikavarauksen ja toteutuneen hoitoajan uloimmista aikapareista muodostuu laskutettavat tunnit
 • lapsen sairaudesta johtuva poissaolo, vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa, oikeuttaa puolen kuukauden maksuun
 • lapsen sairauden kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan
 • muusta syystä johtuva, koko kalenterikuukauden kestävä, lapsen poissaolo, oikeuttaa puolen kuukauden maksuun
 • varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kuukauden, maksu peritään laskutettavien tuntien määrän mukaan
 • lapsen ollessa kotona isyysrahakaudella, maksua ei peritä tuolta ajalta (sisaruksilta maksu peritään normaalisti)
 • perhepäivähoitajan poissaolopäivät hyvitetään perheelle, mikäli lapselle ei ole varattu sijaispaikkaa ja mikäli laskutettavien tuntien määrä suhteessa varattuihin tunteihin sallivat hyvityksen
 • päiväkodin kiinnioloajalle järjestetään tarpeen mukaan varahoitopaikkoja eikä kiinniolopäiviä hyvitetä
 • heinäkuu on maksuton, mikäli lapsen hoito on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana ja jatkunut keskeytyksettä koko hoitovuoden ajan, heinäkuulle saakka
 • heinäkuulle varatusta, mutta käyttämättömästä paikasta peritään puolet kk-maksusta, vaikka heinäkuu muuten olisikin maksuton (jos perheen hoitomaksu on 0 €, peritään puolet 27 eurosta)
 • jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään enintään puolet kk-maksusta
 • laskutus jatkuu irtisanomispäivään saakka

Ylitysmaksun muodostuminen

Jos kuukauden hoitoaikavaraus ylittyy ensimmäisen kerran toimintakaudella 1.8. – 31.7., varhaiskasvatusmaksu peritään sen kuukauden osalta ylemmän tuntimaksuluokan mukaan. Mikäli hoitoaikavaraus ylittyy toisen kerran, maksu peritään sen kuukauden osalta ylemmän tuntimaksuluokan mukaan ja varhaiskasvatuspalvelut voivat yksipuolisesti nostaa hoitoaikavarauksen sopivaan ylempään tuntirajaan toista ylitystä seuraavan laskutuskuukauden alusta lukien. Jos kuukauden hoitoaikavaraus alittuu, varhaiskasvatusmaksu peritään sopimuksen mukaisen hoitoajavarauksen mukaisesti.

Esiopetus

 • maksuton esiopetus on 19 tuntia viikossa päiväkodeissa
 • lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevilta peritään sovitun hoitoaikavarauksen mukainen varhaiskasvatusmaksu
 • elokuun alussa ja koulujen loma-aikoina, kesää lukuun ottamatta, esiopetuksessa olevaa lasta laskutetaan saman hoitoaikavarauksen mukaan kuin esiopetuksen aikana. Lapsi voi siis olla varhaiskasvatuksessa kokonaisia päiviä, mutta laskutettaviksi tunneiksi lasketaan kuvitellun eskariajan (ma – to 9 – 13, pe 9 – 12) jälkeinen aika.

Varhaiskasvatusmaksujen laskutus

 • laskutetaan kuukausittain jälkikäteen
 • erääntyneiden laskujen perinnän hoitaa Lowell Oy

Yhteystiedot

Lehtola Hilkka
toimistosihteeri maksujen määritys
040 6429 870
Varhaiskasvatuspalvelut

Hannula Sirpa
toimistosihteeri laskutus ja palvelusetelit
040 6429 871
Varhaiskasvatuspalvelut

Linkkejä

Varhaiskasvatusmaksun laskuri

Lomakkeet ja ohjeet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare