Tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot

Ylivieskan tilojen varaamisen käyttöehdot

logo

TIMMI tilanvarausohjelmiston käyttöehdot ja rekisteröityvän informointi henkilötietojen käsittelystä

1. Sopijapuolet

Palveluntarjoaja: Ylivieskan kaupunki
Asiakas: Yksityishenkilö, joka rekisteröityy TIMMI Tilavarausohjelmiston käyttäjäksi TAI rekisteröitynyt yhdistys/yritys, jonka työntekijä/jäsen rekisteröityy TIMMI Tilavarausohjelmiston käyttäjäksi edustamansa yhdistyksen/yrityksen päätöksellä.

2. Sopimuksen voimaantulo

Asiakkaan tulee hyväksyä jäljempänä tässä sopimuksessa mainittavat TIMMI Tilavarausohjelmiston sopimusehdot ja antaa rekisteröintiin tarvittavat tiedot. Asiakas on rekisteröitynyt, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröintihakemuksen. Sopimus tulee voimaan, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt asiakkaan rekisteröitymisen.

3. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus varata tiettyjä palveluntarjoajan tiloja suoraan (suorat varaukset) sekä tehdä sähköisiä varaushakemuksia muihin palveluntarjoajan tiloihin.

Rekisteröityessään asiakas saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista. Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen ilman palveluntarjoajan lupaa. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän ja muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

4. Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja käsittelee sähköiset varaushakemukset arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Viikonloppuna ja iltaisin saapuneet varaushakemukset pyritään käsittelemään seuraavana arkipäivänä. Asiakkaan tulee huomioida käsittelyaika varaushakemusta tehdessään.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia tai jos vuoro myydään vakiovuoroksi. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin vähintään vuorokautta ennen vuoron alkamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia. Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

5. Palvelun hinnat / maksut

Asiakas maksaa varaamistaan vuoroista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen käyttömaksun.

Asiakas on velvollinen maksamaan varaamansa tunnit, vaikka niitä ei olisi käytetty, jos vuoroa ei ole peruutettu vähintään 3 vrk:ta ennen vuoron alkamista.

Palvelu maksetaan Liikuntakeskuksen lippukassaan tai laskua vastaan Ylivieskan kaupungin käytännön mukaisesti.

Jos asiakas ei maksa vuorojaan, on palveluntarjoajalla oikeus estää palvelun käyttö.

6. Tietosuojakäytäntö

Yleinen tietosuoja-asetus (EU, 2016/769)

Ylivieskan kaupungin tilavarauksia hoidetaan Timmi tilavarausohjelmistolla.

Rekisterin pitäjä on Ylivieskan kaupunki ja tietosuojavastaava on Jukka Luttinen Ylivieskan kaupungilta.

Tiloja ei voi varata, ellei henkilötietoja luovuteta. Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Henkilötietoja tarvitaan laskutukseen ja tilavarauksiin tehtäviin muutoksiin. Tilavaraustietoja käytetään myös tilastointiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste liittyy asiakkaan tekemiin tilavarauksiin.

Sähköpostitietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettämisen sähköpostilla.

Asiakkaan laskutustiedot luovutetaan Ylivieskan kaupungin laskutukseen. Asiakkaiden tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu huolehtia tilavarauksista, tiedottamisesta ja laskuttamisesta.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa ja tehdyt varaukset on laskutettu.

Kun asiakas on rekisteröitynyt Timmi tilavaraukseen, hänellä on pääsy omiin henkilötietoihinsa ja mahdollisuus oikaista tietonsa itse ja tulostaa tietonsa siirtääkseen ne järjestelmästä toiseen.

Muilla asiakkailla on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä muodossa tulostettuna ja siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen.

Asiakkailla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, pyytää oikaisemaan, rajoittamaan ja poistamaan tietoja, ellei mikään erillislainsäädäntö rajoita tätä oikeutta. Pyynnön voi tehdä Ylivieskan kaupungin www-sivuilla olevilla lomakkeilla.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta tai hänen pyyntöihinsä ei ole vastattu yhden kuukauden kuluessa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi
https://tietosuoja.fi

Tiedot Timmi tilavarausohjelmistossa suojataan ajanmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare