Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Vähäkangas-Sorvisto 2040 osayleiskaava vireille

Osayleiskaavan uudistaminen ja laajentaminen on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 12.4.2016 § 27.

Suunnittelualue sijoittuu Ylivieskan keskustasta kaakkoon Vähänkankaantien, Lentokentäntien ja Savontien molemmin puolin. Suunnittelualueen lounaispuolella on valtatie 27. Tarkastelualueelle sijoittuu Vähänkankaan ja Sorviston alueiden useat asumiskeskittymät sekä lentokenttäalue ja Pyykangas. Kalajoki virtaa suunnittelualueen läpi.

Osayleiskaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu osayleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä suunniteltu aikataulu. Aineisto pidettiin nähtävillä 15.4. – 29.4.2016 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä ja kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset.

Vähäkangas – Sorvisto osayleiskaava 2040 maanomistaja- ja asukaskysely

Vähäkangas- Sorvisto suunnittelualueen osayleiskaavoitus on aloitettu syksyllä 2015 lähtötietojen selvittelyllä sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Suunnittelutyöhön liittyen pyysimme maanomistajilta ja asukkailta tietoja tilojen nykyisestä käytöstä ja tiloja koskevista tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi kysyimme lähiympäristönne ja koko suunnittelualueen kehittämiseen liittyviä mielipiteitä. Kyselyn avulla kerättyjä tietoja tulemme käyttämään hyväksi Vähäkangas- Sorvisto osayleiskaava 2040 suunnittelussa. Lähetimme tiedotteen maanomistaja- ja asukaskyselystä ulkopaikkakunnalla asuvalle maanomistajalle.

Maanomistaja- ja asukaskysely järjestettiin nettikyselynä, joka oli täytettävissä 1.4.– 6.5.2016. Maanomistajilla ja asukkailla oli mahdollisuus saada kyselylomake myös paperisena Ylivieskan kaupungin kansliasta, osoitteesta Ratakatu 1. Paperinen kyselylomake oli noudettavissa 1.4–29.4.2016 ja tuli palauttaa 29.4.2016 mennessä. Neuvontaa kyselyn täyttämiseen oli mahdollista saada alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelytilaisuudessa tiistaina 19.4.2016. Esittelytilaisuus järjestettiin Vähäkankaan koululla, osoitteessa Vähäkankaantie 622.

Vähäkangas- Sorvisto osayleiskaavan alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Ylivieskan kaupungin nettisivuilla 15.4–29.4.2016 (14vrk) osoitteessa www.ylivieska.fi/kaavoitus sekä Ylivieskan kaupungin kansliassa.

Yhteenveto maanomistajien ja asukkaiden tavoitteistapdf, 1277 kb

Vähäkankaan osayleiskaavan laatiminen

Kaavasuunnittelun lähtökohtia ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet sekä maakuntakaava.

Vähäkangas- Sorvisto osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että kaavaa voidaan jatkossa käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44 §, MRL 77 §). Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Vähäkangas- Sorvisto kyläalueen säilyminen elinvoimaisena, viihtyisänä ja hyvänä elin- ja toimintaympäristönä sekä sovittaa yhteen maatalouden ja hyvän asuinympäristön tarpeet.

Suunnittelualueeseen kuuluu osa valtakunnallisesti arvokasta Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueesta ja Ylivieskan lentokenttäalue. Suunnittelualue käsittää oheisen kartan (Kuva 1) mukaiset alueet 1,2 ja 3.

Vähäkangas-Sorvisto

Kuva 1. Vähäkangas- Sorvisto osayleiskaava 2040 suunnittelualue

Yleiskaavatyön tavoitteena on määrittää suunnittelualueen maankäyttö huomioiden nykyiset ja uudet asuinrakennuspaikat, palveluiden ja maatalouden nykyiset ja tulevat tarpeet, arvokas kulttuuriympäristö ja maisemat sekä arvokas luonnonympäristö.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare