Kategoriat
Työ ja yrittäminen Yleinen

Ylivieskan Akkupuiston verkkosivut on avattu

Battery Recycling Akkupuisto on Ylivieskan kaupungin elinkeinopalveluiden toteuttama kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda Ylivieskaan litium-ioni akkujen kierrätysinnovaatioihin ja kiertotalouteen keskittyvä akkuteollisuuden innovaatiopuisto. Keskeisiä tutkimus- ja kehittämisalueita ovat akkujen testaus ja kunnon arviointi, second life -ratkaisut, käytettyjen akkujen käsittelyprosessin automatisointi, robotiikka, Industry4.0 ratkaisujen soveltaminen, erilaisten simulaatioiden ja virtuaalisen testausympäristön kehittäminen (koetehdas), turvallisuus ja logistiikkaratkaisut, ICT sovellukset jne.

Akkupuiston kumppaniverkostossa on tällä hetkellä yli 50 yritystä, joista noin puolet on ulkomailta ja puolet Suomesta. Hankkeen tarjoamat resurssit ja palvelut yhdessä yritys- ja kumppaniverkoston kanssa mahdollistavat uusien liiketoimintamallien kehittämisen, yritysten ja T&K-toimijoiden yhteiset tutkimus- ja tuotekehityshankkeet sekä kotimaiset ja kansainväliset kontaktit ja yhteistyön. Akkupuisto tarjoaa kiinnostuneille yrityksille laboratorio-, testaus ja toimitiloja, virtualisointiympäristön sekä laitteita tuote- ja palvelukehityksen tarpeisiin helpottaen yritysten mahdollisuuksia kehittää uusia ratkaisuja akkuteollisuuteen, akkujen kierrätykseen ja esimerkiksi niihin liittyviin energiaratkaisuihin.

Hanke on käynnistynyt 2020 ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto EAKR- rahoituksella.

https://batterypark.fi/fi/

Battery Recycling Innovation Park website is now open

Battery Recycling Innovation Park is a development project led by the city of Ylivieska Business Services. The aim of the project is to create a battery industry innovation park in Ylivieska, focusing on lithium-ion battery recycling innovations and circular economy.  Important research themes include battery testing and state of health evaluation, second life -solutions, automated battery handling processes, robotics, Industry4.0 applications and the development of various simulations and a virtual testing environment (demo plant), safety and logistics solutions, ICT applications etc.

Battery Recycling Innovation Park partner network currently consist of around 50 companies, half of which are from abroad and half from Finland. The resources and services provided by the project together with the network of companies and partners enable the development of new business models, joint research and product development projects between companies and R&D actors, and domestic and international contacts and cooperation. Battery Recycling Innovation Park offers interested companies laboratory, testing and business premises, a virtualization environment and equipment for product and service development needs, facilitating companies’ opportunities to develop new solutions for the battery industry, battery recycling and related energy solutions, for example.

The project was launched in 2020 and is funded by the Council of Oulu Region with ERDF funding.

https://batterypark.fi/

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare