Kategoriat
Yleinen

Kaupunginvaltuuston 18.6.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 20.6.2024 (Linkki )

 1. Vasaman tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen palaute merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin palautteeseen laadittu vastine. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vasaman tuulivoimapuiston 1. osa-alueen osayleiskaavan.
 2. Kaupunginvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja saattoi sen kaupunginhallitukselle sekä lauta- ja johtokunnille toimenpiteitä varten.
 3. Kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen 2023, hyväksyi määrärahojen ylitykset, joille ei aikaisemmin ole riittävää lisämäärärahaa tai ylitysoikeutta myönnetty sekä hyväksyi, että tilikauden 1.1.-31.12.2023 ylijäämä 1.995.633,52 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille.
 4. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 merkittiin tiedoksi. Kaupunginvaltuusto myönsi vastuuvapauden vuoden 2023 osalta Ylivieskan kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.
 5. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024 merkittiin tiedoksi.
 6. Terveyskeskuksen alueen asemakaavan kaavoituksen ehdotusvaiheen palaute merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin palautteeseen laadittu vastine. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Ylivieskan kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 35 sekä pysäköinti-, katu- ja puistoaluetta.
 7. Asiassa Ylivieskan lentokenttää koskeva ostotarjouksen hyväksyminen ja kiinteistön kauppakirja, valtuuston päätökseksi tuli Keskustan valtuustoryhmän vastaesitys äänin 28-6, poissa 1: Oy Herrfors Ab:n lentokentästä tekemää ostotarjousta ei hyväksytä alhaisen hinnan vuoksi. Haluamme nähdä lentokentän ja sen alueiden hyödyntämisen yhtenä mahdollisuutena kehittää elinvoimaista ja monipuolista kaupunkia.
  Kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen (JAA) puolesta äänestivät: Kangaskorte, Korkeakoski, Myllymäki, Ojanperä, Salmela ja Uusikylä. Keskustan valtuustoryhmän kannatetun vastaesityksen (EI) puolesta äänestivät: Alanen, Autio E., Auto J., Haapakoski K., Haapakoski P., Hautakoski, Hintsala, Hirvelä, Häggman, Isokoski, Jaatinen, Jokinen, Junttila, Kariniemi, Koskela, Puroila, Lehtikangas, Löfbacka, Löytynoja, Marjamaa, Mattila, Mustikkamaa, Niiranen, Savela, Rautakoski, Kivi, Sorvisto S., Ylimäki. Poissa Sorvisto M.
  Päätökseen lisättiin äänestyspäätöksellä Kokoomuksen valtuustoryhmän toimenpidealoite äänin 18-13, tyhjää 3, poissa 1: Lentokentän alue tulee pyrkiä vuokraamaan taloudellisesti tuottavaan toimintaan, esimerkiksi aurinkovoima-alueeksi, jolloin alueesta muodostuisi vuokra- ja kiinteistöverotuloja Ylivieskan kaupungille.
  Lisäämisen hyväksymisen (JAA) puolesta äänestivät: Alanen, Autio J., Haapakoski K., Haapakoski P., Häggman, Isokoski, Kangaskorte, Korkeakoski, Koskela, Löfbacka, Löytynoja, Myllymäki, Niiranen, Ojanperä, Rautakoski, Salmela, Uusikylä, Ylimäki. Hylkäämisen (EI) puolesta äänestivät Autio E., Hautakoski, Hintsala, Hirvelä, Junttila, Puroila, Lehtikangas, Marjamaa, Mattila, Mustikkamaa, Savela, Kivi, Sorvisto S. Tyhjää Jaatinen, Jokinen, Kariniemi, Poissa Sorvisto M.
 8. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistökaupan esisopimuksen määräaloista kiinteistöjä 977-401-1-127 Metsä-Puskala, 977-401-74-0 Kivikettu ja 977-406-13-206 Teollisuusalue, Lehtonen Yhtiöt Oy.
 9. Sidonnaisuusilmoitukset ajalta 20.12.2023-28.5.2024 merkittiin tiedoksi.
 10. Valtuustoaloitteet lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi:
  Valtuustoaloite, Vihreä valtuustoryhmä ym. Koulujen liikuntasalien käyttömahdollisuus perhepäivähoitoryhmille kesäaikana.
  Valtuustoaloite, Vihreä valtuustoryhmä ym. Valtuustoaloite vieraslajien torjumisesta.
  Valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä. Valtuustoaloite Ylivieskan lentokentän kehittämisestä ja tuottavuuden parantamisesta.
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Kaupunginhallituksen 10.6.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 12.6.2024 (Linkki )

1. Hyväksyttiin käsittelyyn lisälista:
192 Asiantuntijapalvelun hankinta palveluverkkoselvityksen tueksi (Kasvatuksen ja opetuksen tarkastelu -raportin luonnos). Yksimielisesti hyväksyttiin, että asia käsitellään ennen asianroa 181 Sivistyslautakunnan esitys ja lausunto Ylivieskan kaupungin koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvitykseen.
2. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaavoituksen ehdotusvaiheen palautteen ja että valtuusto hyväksyy palautteeseen laaditun vastineen sekä hyväksyy Vasaman tuulivoimapuiston 1. osa-alueen osayleiskaavan.
3. Kasvatuksen ja opetuksen tarkastelu -raportin luonnoksen ja valmistelutilanne merkittiin tiedoksi ja raportti siirrettiin sivistyslautakunnan käsiteltäväksi palveluverkkoselvityksen yhteydessä.
4. Asiassa Sivistyslautakunnan esitys ja lausunto Ylivieskan kaupungin koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvitykseen, kaupunginjohtaja antoi kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Kaupunginhallitus päätti palauttaa FCG:n laatiman palveluverkkoselvityksen loppuraportin sivistyslautakunnan käsittelyyn yhdessä Kasvatuksen ja opetuksen tarkastelu -raportin kanssa.
5. Asiassa Ylivieskan lentokenttää koskeva ostotarjouksen hyväksyminen ja kiinteistön kauppakirja, Tarmo Hirvelä antoi pohjaehdotuksesta poikkeavan vastaesityksen:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hylkää Oy Herrfors Ab:n ostotarjouksen. Teemu Mattila ja Markus Jaatinen kannattivat Hirvelän esitystä.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Alanen, Haapakoski, Häggman, Löytynoja ja Uusikylä. Hirvelän vastaesityksen puolesta äänestivät Hirvelä, Jaatinen ja Mattila.
Asia etenee pohjaehdotuksen mukaisesti valtuuston päätettäväksi äänin 5-3: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
-kaupunginvaltuusto hyväksyy Oy Herrfors Ab:n ostotarjouksen.
-kaupunginvaltuusto päättää myydä Ylivieskan lentokentän kohteen määräalan kiinteistöstä, pinta-ala yhteensä on noin 82,1826 ha, niillä sijaitsevine rakennuksineen, rakennelmineen ja liittymineen Oy Herrfors Ab:lle 310 000 euron kauppahinnalla.
-kaupunginvaltuusto oikeuttaa allekirjoittamaan kauppakirjaluonnoksen mukaisen lopullisen kauppakirjan sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia.
6. Asiassa Maanvuokrasopimuksen irtisanominen / Kuplahalli Ylivieska Oy, kaupunki käynnistää maanvuokrasopimuksen irtisanomismenettelyn vuokralaisen kuulemisella ja vuokra-alueen katselmuksella.
7. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaavoituksen ehdotusvaiheen palautteen ja että valtuusto hyväksyy kaavoittajan palautteeseen laatiman vastineen sekä hyväksyy asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Ylivieskan kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 35 sekä pysäköinti-, katu- ja puistoaluetta.
8. Kaupunginhallitus antoi lausunnon ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi pohjaehdotuksen mukaisena.
-Kaupunki pitää välttämättömänä Kalajokivarren Alavieska-Ylivieska -välin nimeämistä edelleenkin merkittäväksi tulvariskialueeksi;
-Tulvariskialueen rajauksessa otetaan huomioon kevään 2024 tulvan leviämisestä mahdollisesti seuraavat korjaukset;
-Tulvariskiin vaikuttavina tekijöinä tarkastellaan myös mm. Kalajoen säännöstelyaltaista tapahtuvia juoksutuksia ja joen lyhytaikaissäännöstelyä;
-Kevättulvaan 2024 liittyvä aineisto kootaan kattavasti ja otetaan huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa;
-Hallintasuunnitelman laadinnassa otetaan erityisesti huomioon mm. kaupunkilaisilta ja eri viranomaisilta koottava tieto ja kokemukset kevään 2024 tulvasta, ja
-Kaupunkilaisten, erityisesti tulva-alueella kiinteistöjä omistavien kuulemi-sesta huolehditaan jo ennen hallintasuunnitelman laadinnan käynnistymistä, jotta kevättulvaan 2024 liittyvät havainnot ja kokemukset saadaan taltioitua suunnitelman laadintaa ja tulviin varautumista varten.
9. Ylivieskan kaupungin liikuntapaikkojen siivouspalveluiden hankinnasta (SOL Palvelut Oy) käytetään kahden vuoden optio ehdotuksen mukaisesti.
10. Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatkettiin 31.7.2024 klo 15.00 saakka. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Kaupunginhallituksen 27.5.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 29.5.2024 (Linkki )

 1. Kaupunginhallitus totesi kaupunginvaltuuston 13.5.2024 päätösten olevan laillisia ja päätti panna ne täytäntöön.
 2. Työhyvinvointikyselyn tulokset merkittiin tiedoksi.
 3. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024 merkittiin tiedoksi ja esitetään edelleen valtuustolle tiedoksi.
 4. Kaupunginhallitus päätti hallintolain 8. luvun § 50:n mukaisena itseoikaisuna poistaa päätöksensä 6.5.2024 § 135 Yksityisteiden aurausjärjestelmän muuttaminen avustusperusteiseksi. Perusteluna ilmeisen väärä lain soveltaminen. Asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös.
 5. Kaupunginhallitus hyväksyi yksityisteiden aurausjärjestelmän muuttamisen avustusperusteiseksi yksityistielain mukaisesti:
 • Yksityisteiden aurausavustushakemus jätetään ainoastaan sähköisen järjestelmän kautta. Avustushakemus voidaan hyväksyä myös kirjallisena, mutta vain siinä tapauksessa, että avustuksen hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä järjestelmää. Kirjallinen hakemus osoitetaan tällöin Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan palveluille.
 • Aurausavustuskriteerit hyväksyttiin esittelytekstin mukaisesti.
 • Vuoden 2024 hakuaika on syyskuussa 2–22.9 ja seuraavina vuosina hakuaika on 1–31.3.
 • Hakemisesta viestitään kaupungin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sanomalehdessä
 • Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että se käsittelee myöhemmin erilliseen valmisteluun pohjautuen yksityispihojen aurausavustusperiaatteet sosiaalisin ja terveydellisin perustein.
 1. Työllisyysaluejohtajan virka perustettiin ja viralle myönnettiin täyttölupa. Työllisyysaluejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista ja viran täyttämisestä päättää työllisyyslautakunta. Viran täyttämiseen saakka tehtävää hoitaa virkamääräyksellä elinvoimajohtaja.
 2. Uudeksi työsuojelupäälliköksi nimettiin henkilöstöpäällikkö Nina Savolainen.
 3. Kaupunginhallitus, valtuuston puheenjohtajisto sekä johtoryhmä oikeutetaan osallistumaan Kuntamarkkinoille 18.-19.9.2024.
 4. Kaupunginjohtaja oikeutetaan osallistumaan Kuntajohtajapäiville 15.-16.8.2024.
 5. Kaupunginhallitus myönsi toimien ja virkojen täyttöluvat esitysten mukaisina: kirvesmies, yksilö- ja starttivalmentaja, nuoriso-ohjaaja, koulutuspalveluiden ja sivistyspalveluiden virat ja tehtävät.
 6. Kokousaikataulu syksylle 2024 hyväksyttiin esityksen mukaisena.
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Kasvatus ja opetus Perusopetus Varhaiskasvatus Yleinen

Ylivieskan kaupungin sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys, yleisötilaisuudessa 27.5.2024 esitetty aineisto

Ylivieskan kaupungin koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksen yleisötilaisuus pidettiin maanantaina 27.5.2024 kello 18.00-19.30 Taanilan koulun opinportailla, os. Opinportti 1, Ylivieska

Ohjelma

– Tilaisuuden avaus

– Palveluverkkoselvityksen esittely

– Keskustelua, kommentteja ja kysymyksiä

Yleisötilaisuudessa esitetty materiaali on tämän tiedotteen liitteenä alla.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 18.09.2023 § 241 käynnistänyt varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksen. Päätöksellä perustettu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä on työskennellyt ja kokoontunut säännöllisesti. Tavoitteena on, että valtuusto saa palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksen käsiteltäväkseen kevätkauden 2024 aikana.

Työskentelynsä aikana ohjausryhmä on oman selvitystyön lisäksi hankkinut ajankohtaista tilasto- ja ennustetietoa asiantuntijapalveluna ulkopuoliselta asiantuntijaorganisaatiolta. Lisäksi työn etenemisestä on tiedotettu varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Työn asettamispäätöksen mukainen yhteistoimintamenettely etenee selvitysprosessin mukana.

Selvitystyön edetessä ohjausryhmä on tehnyt muutamia selviä havaintoja Ylivieskan kaupungin väestörakenteen muutoksesta, jolla tulee olemaan vuoteen 2030 mennessä palveluiden järjestämiseen liittyviä vaikutuksia. Perusopetusikäisten lasten ja nuorten määrän ennustetaan laskevan jopa 500:llä vuoteen 2031 mennessä.  Ensimmäisenä lasten määrän väheneminen kohdistuu väestöennusteen mukaan alakoululaisiin, konkretisoituen oppilaiden kokonaismäärän vähenemiseen vuosikymmenen lopulla. Kouluverkkoa tarkasteltaessa kohdistuu oppilasmäärän väheneminen melko tasaisesti Ylivieskan kaikkiin kouluihin, joten tältä pohjalta erityisten päätelmien tekeminen palveluverkkoon on erittäin haasteellista.

Ylivieskan kaupunki on veto- ja pitovoimainen asuin- ja työskentelypaikkakunta. Valitettavasti muuttovoitollakaan ennusteen mukaista muutosta ei pystytä korjaamaan riittävästi. Ilmiö on alueellinen ja valtakunnallinen, eikä Ylivieska poikkea tässä muista alueen kunnista.

Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten ja oppilasmäärien laskiessa on selvää, että henkilöstön tarve myös vähenee. Tämänhetkisen tiedon mukaan henkilöstösuunnitteluun jo aikaisemmin tehdyllä ennakoinnilla pystytään vastaamaan tuohon vähennystarpeeseen. Näin ollen nyt ei ole nähtävillä työnantajajohtoisia neuvotteluja henkilöstön vähentämiseksi. Työnantajana Ylivieskan kaupunki on kilpailukykyinen ja muutospaineista huolimatta resursoi edelleen henkilöstönsä pedagogiseen osaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.  

Saman aikaisesti tehdyllä kiinteistöihin liittyvällä kartoituksella on tunnistettu kiinteistöissä eri vaiheissa olevaa korjausvelkaa, sekä havaittu myös uusien juuri rakennettujen kiinteistöjen taloudelliset vaikutuksen pitkällä aikavälillä. Oppilasmäärien selvällä laskulla on suuri merkitys kiinteistöistä aiheutuviin kuluihin, jotka ilman muutoksia nousisivat selvästi valtakunnallisia keskimääräisiä kustannuksia korkeammiksi.

Jo tässä vaiheessa on selvää, että Ylivieskan kaupungin taloudellisen kantokyvyn säilymiseksi ennustetut muutokset edellyttävät palveluverkon muutosta. Selvitystyön tässä vaiheessa ohjausryhmä käsittelee erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Vaihtoehdot esitellään kevätkauden 2024 aikana valtuustolle, joka päätöksellään valitsee palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksestä tulevaa päätöksentekoa ohjaavat linjaukset. Palveluverkkoselvityksen käsittelyllä ei vielä tehdä muutoksia palveluverkkoon tai yksiköiden määrään. Lopulliset varhaiskasvatukseen liittyvät päätökset tehdään sivistyslautakunnassa osana talousarvioprosessia, sekä kouluverkkopäätöksiin liittyvät päätökset kaupunginvaltuustossa asiaan kuuluvaa prosessia noudattaen. Päätöksentekoon liittyvät oleellisesti henkilöstön ja kuntalaisten kuuleminen, erilaiset vaikutusten arvioinnit sekä riittävä tiedottaminen. Myös lasten ja nuorten mielipidettä kysytään.

Palveluverkkotyöryhmä pitää nyt tehtävää työtä tärkeänä ja ymmärtää jo tehtyjen havaintojen väistämättömyyden. Johtoajatuksena on jatkaa laadukasta ja tasa-arvoista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen järjestämistä ottaen huomioon Ylivieskan kaupungin väestökehitykseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät näkymät.

Lisätietoja:

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Yleinen

Kaupunginvaltuuston 13.5.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 15.5.2024 (Linkki )

Ylivieskan kaupungin uusi hallintosääntö hyväksyttiin. Voimaantulo 20.5.2024 lukien. Valtuusto kumosi aikaisemman päätöksensä luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä, koska määräykset on liitetty uuteen hallintosääntöön.

Valtuusto valitsi yhteistoiminta-alueen ehdotusten perusteella työllisyyslautakuntaan yhdeksän jäsentä ja heille varajäsenet valtuustokauden 2021–2025 jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

Valtuusto nimesi jäsenistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä:
puheenjohtaja Pahkala Eija, Kalajoki
I varapuheenjohtaja Vuolteenaho Jarmo, Nivala
II varapuheenjohtaja Laakkonen Tanja, Ylivieska

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Ylivieskan kaupungin teknisen johtajan virkaa hakeneet 26.4.2024 klo 15.00 mennessä

Haikola Markus, DI, Ylivieska
Heikura Jari, automaatioinsinööri, Tyrnävä
Jussila Pertti, talonrakennusinsinööri, Ylivieska
Koskela Juhani Antero, teknikko, Ylivieska
Köngäs Ari Pekka, insinööri (AMK), Lahti
Laakso Ossi, DI, Oulainen
Laitakangas Juha, insinööri (AMK), Ylivieska
Mikkola Marko, talotekniikan insinööri (AMK), Ylivieska
Turunen Mikko, insinööri (AMK), Tupos
Virtanen Isto Petteri, DI, Seinäjoki
Voutilainen Petri, rakennusinsinööri AMK, Reijola
Äijälä Samuli, rakennusinsinööri (AMK), Vihanti

Lisäksi kaksi hakijaa, jotka eivät halua nimeään julkaistavan.

Rekrytointiprosessin etenemistä käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 6.5.2024.


Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kasvatus ja opetus Yleinen

Niemelän koulun opetusjärjestelyihin muutoksia 15.4.2024

Ylivieskan kaupungin johtokeskuksen päätöksellä Niemelän koulun oppilaiden opetus järjestetään 15.4.2024 etänä. Liikennöitsijöille on ilmoitettu asiasta.

Niemelänkylän tulva-alueelta kulkee oppilaita myös muihin kouluihin (Ranta, Taanila ja Kaisaniemi). Jos tie on poikki, koti saarroksissa tai kulku muuten vaikeaa, on näillä oppilailla huominen koulupäivä etäpäivä. Perheitä pyydetään olemaan yhteydessä koululle ja ilmoittamaan mahdollisista koulukuljetuksen poikkeamista liikennöitsijälle. Opetus järjestetään näillä kouluilla muuten normaalisti.

Ohjeet etäkoulupäivästä antaa oma opettaja.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare