Kategoriat
Yleinen

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osaylesikaavan suunnittelualue sijaitsee noin 12-15 kilometriä kaupungin keskustan itäpuolelle Ylivieskan ja Haapaveden välisen maantien sekä Kantokylän pohjoispuolisella alueella. Alueelle suunnitellaan enintään kahdeksasta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 4.6.2014 § 28 hyväksynyt Tuomiperän tuulivoimapuiston osaylesikaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on 30.6.2014 jätetty valitus, jolla haetaan kaupunginvaltuuston päätöksen 4.6.2014 § 28 kumoamista Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa asiassa.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on jätetty valitus, jolla haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 25.1.2016 numero 16/0018/1 kumoamista Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa asiassa.

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt 27.12.2016, että valitukset hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava on siten lainvoimainen 11.1.2017.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Vähäkangas-Sorvisto 2040 osayleiskaava vireille

Osayleiskaavan uudistaminen ja laajentaminen on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 12.4.2016 § 27.

Suunnittelualue sijoittuu Ylivieskan keskustasta kaakkoon Vähänkankaantien, Lentokentäntien ja Savontien molemmin puolin. Suunnittelualueen lounaispuolella on valtatie 27. Tarkastelualueelle sijoittuu Vähänkankaan ja Sorviston alueiden useat asumiskeskittymät sekä lentokenttäalue ja Pyykangas. Kalajoki virtaa suunnittelualueen läpi.

Osayleiskaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu osayleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä suunniteltu aikataulu. Aineisto pidettiin nähtävillä 15.4. – 29.4.2016 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä ja kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset.

Vähäkangas – Sorvisto osayleiskaava 2040 maanomistaja- ja asukaskysely

Vähäkangas- Sorvisto suunnittelualueen osayleiskaavoitus on aloitettu syksyllä 2015 lähtötietojen selvittelyllä sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Suunnittelutyöhön liittyen pyysimme maanomistajilta ja asukkailta tietoja tilojen nykyisestä käytöstä ja tiloja koskevista tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi kysyimme lähiympäristönne ja koko suunnittelualueen kehittämiseen liittyviä mielipiteitä. Kyselyn avulla kerättyjä tietoja tulemme käyttämään hyväksi Vähäkangas- Sorvisto osayleiskaava 2040 suunnittelussa. Lähetimme tiedotteen maanomistaja- ja asukaskyselystä ulkopaikkakunnalla asuvalle maanomistajalle.

Maanomistaja- ja asukaskysely järjestettiin nettikyselynä, joka oli täytettävissä 1.4.– 6.5.2016. Maanomistajilla ja asukkailla oli mahdollisuus saada kyselylomake myös paperisena Ylivieskan kaupungin kansliasta, osoitteesta Ratakatu 1. Paperinen kyselylomake oli noudettavissa 1.4–29.4.2016 ja tuli palauttaa 29.4.2016 mennessä. Neuvontaa kyselyn täyttämiseen oli mahdollista saada alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelytilaisuudessa tiistaina 19.4.2016. Esittelytilaisuus järjestettiin Vähäkankaan koululla, osoitteessa Vähäkankaantie 622.

Vähäkangas- Sorvisto osayleiskaavan alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Ylivieskan kaupungin nettisivuilla 15.4–29.4.2016 (14vrk) osoitteessa www.ylivieska.fi/kaavoitus sekä Ylivieskan kaupungin kansliassa.

Yhteenveto maanomistajien ja asukkaiden tavoitteistapdf, 1277 kb

Vähäkankaan osayleiskaavan laatiminen

Kaavasuunnittelun lähtökohtia ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet sekä maakuntakaava.

Vähäkangas- Sorvisto osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että kaavaa voidaan jatkossa käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44 §, MRL 77 §). Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Vähäkangas- Sorvisto kyläalueen säilyminen elinvoimaisena, viihtyisänä ja hyvänä elin- ja toimintaympäristönä sekä sovittaa yhteen maatalouden ja hyvän asuinympäristön tarpeet.

Suunnittelualueeseen kuuluu osa valtakunnallisesti arvokasta Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueesta ja Ylivieskan lentokenttäalue. Suunnittelualue käsittää oheisen kartan (Kuva 1) mukaiset alueet 1,2 ja 3.

Vähäkangas-Sorvisto

Kuva 1. Vähäkangas- Sorvisto osayleiskaava 2040 suunnittelualue

Yleiskaavatyön tavoitteena on määrittää suunnittelualueen maankäyttö huomioiden nykyiset ja uudet asuinrakennuspaikat, palveluiden ja maatalouden nykyiset ja tulevat tarpeet, arvokas kulttuuriympäristö ja maisemat sekä arvokas luonnonympäristö.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030

Suunnittelualue käsittää Alpuminkankaan alueen, joka rajautuu koillisessa Vähänkankaantiehen, kaakossa rautatiealueeseen, lounaassa Paloaseman tonttiin ja luoteessa Ouluntiehen.

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2015 § 15 hyväksynyt Alpuminkankaan osayleiskaava 2030.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on jätetty valitus, jolla haetaan kaupunginvaltuuston päätöksen 17.2.2015 § 15 kumoamista Alpuminkankaan osayleiskaava 2030 koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus on päätöksellään 6.4.2017 nro 17/0096/1 hylännyt kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030 on siten lainvoimainen 17.5.2017.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osaylesikaavan suunnittelualue sijaitsee noin 12-15 kilometriä kaupungin keskustan itäpuolelle Ylivieskan ja Haapaveden välisen maantien sekä Kantokylän pohjoispuolisella alueella. Alueelle suunnitellaan enintään kahdeksasta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 4.6.2014 § 28 hyväksynyt Tuomiperän tuulivoimapuiston osaylesikaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on 30.6.2014 jätetty valitus, jolla haetaan kaupunginvaltuuston päätöksen 4.6.2014 § 28 kumoamista Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa asiassa.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on jätetty valitus, jolla haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 25.1.2016 numero 16/0018/1 kumoamista Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa asiassa.

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt 27.12.2016, että valitukset hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava on siten lainvoimainen 11.1.2017.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee noin 8-10 kilometriä Ylivieskan keskustan eteläpuolella. Suunnittelualue sijaitsee Ylivieska-Sievi välisen kantatien itäpuolella ja tuulivoimapuiston eteläosasta on etäisyyttä Sievin keskustaan noin 9 kilometriä. Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2013 § 85 hyväksynyt Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Päätös on lainvoimainen 29.1.2014.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Niemelänkylän osayleiskaava 2025

Osayleiskaava-alue Niemelänkylällä sijoittuu noin 5 km:n säteelle Ylivieskan ydinkeskustasta rajoittuen eteläosastaan Keskustan osayleiskaava-alueeseen. Kaava-aluetta halkoo Kalajoki ja joen molemmilla puolilla kulkevat maantiet, joiden varteen on muodostunut jokilaaksolle ominainen nauhamainen asutus.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 28.2.2012 § 11 hyväksynyt Niemelänkylän osayleiskaava 2025.

Hyväksytystä päätöksestä on tehty Oulun hallinto-oikeuteen kaksi valitusta.

Ylivieskan kaupunginhallitus on 4.6.2012 § 131 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) 201 §:n nojalla Niemelänkylän osayleiskaava 2025 tulemaan voimaan lukuun ottamatta
osaa kiinteistöstä 977-403-12-192 sekä kiinteistöjä
977-403-12-236,
977-403-12-237,
977-403-9-84 ja
977-403-9-93.

Hallinto-oikeus on 11.12.2013 tehnyt päätöksen Niemelänkylän osayleiskaava 2025:sta. Hallinto-oikeus on hylännyt kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset.

Niemelänkylän osayleiskaava 2025 on siten lainvoimainen hallinto-oikeuden hyväksymässä muodossa.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Keskustan osayleiskaava 2030

Osayleiskaavan uudistamista ja laajentamista koskeva alue käsittää Ylivieskan keskusta-alueet ja sen lähiympäristön. Kalajoen pohjoispuolella Kaisaniemen, Niemenrannan, Hollihaan, Hakalahden ja Kiviojan kaupunginosat. Kalajoen eteläpuolella Koskipuhdon, Pyörreperän, Keskustan, Puuhkalan ja Männistön kaupunginosat sekä Savelan alue. Luoteessa ehdotus rajautuu Niemelänkylän osayleiskaava-alueeseen.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 7.6.2011 § 40 hyväksynyt keskustan osayleiskaava 2030.

Hyväksymättä jätettiin alue, jota rajaa Ouluntie (kt 86), Vähäkankaantie (mt 895), Seinäjoki-Oulu rautatie sekä asemakaava ja asemakaavan muutosalue: Hakalahden ja Hollihaan kaupunginosan asemakaavan laajennusta ja Hakalahden kaupunginosan korttelin 44 osaa koskeva asemakaavan muutos; asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2009 § 95.

Ylivieskan kaupunginhallitus on 10.10.2011 § 168 tekemällään päätöksellä määrännyt
osayleiskaavan tulemaan voimaan. Hallinto-oikeuteen on jätetty hakemuksia täytäntöönpanon kieltämiseksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu 30.11.2011: Hallinto-oikeus hyläten hakemukset muutoin kieltää valtuuston osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon osayleiskaavassa Alpuminkankaalle Ouluntien ja rautatiealueen väliselle alueelle osoitetun tavaraliikenteen terminaalialueen (LTA) osalta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Asemanseutu, asemakaava ja asemakaavan muutos (Keskusta ja Koskipuhto)

Keskustan kaupunginosan asemakaavaton alue, jolla muodostuu kortteleiden 29 ja 30 osat sekä puisto- ja rautatiealuetta. Asemakaavan muutos koskien 1. kaupunginosan (Keskusta) kortteleita 19-20, 22, 24 ja 27 sekä katu-, puisto-, pysäköinti-, tori- ja rautatiealuetta sekä 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 10 ja 46 sekä katu- ja rautatiealuetta.

Alue sijoittuu molemmin puolin rautatietä rajautuen lännessä Rautatiekatuun, Kartanotiehen sekä Pajalankatuun ja idässä Ratakatuun.

Asiaa on käsitelty 21.6.2021 § 5, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on lainvoimainen 19.8.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Rahkoranta

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Hakalahden kaupunginosan asuinalueen asemakaava ns. Rahkorannan alue sekä asemakaavan muutos koskien korttelia 4 sekä puisto- ja liikennealuetta ns. Kassisen alue on vireillä.

Aluetta rajaa Kalajoki, Ouluntie, Hakalahdenkatu ja Valtakatu.

Kalajoen rannassa on Ylivieskan kylän yhteinen maa-alue 977-406-878-16.

Asemakaavan muutos vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 20.11.2006 § 232.

Valmisteluaineisto oli mielipiteitä varten nähtävillä 1.12. – 15.12.2006 välisen ajan teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä.

Teknisten palveluiden lautakunta 21.5.2013 § 60.

Kaavoituksen eteneminen jakaantuu kahteen vaiheeseen:

  1. Pääosin kaupungin omistuksessa olevan Kassisen alueen asemakaavan muutos etenee tontinluovutuskilpailun pohjalta. Suunnittelualueeseen sisältyy noin 17 m2 yksityisessä omistuksessa olevaa kaavatonta aluetta.
  2. Asemakaavattoman, pääosin yksityisessä omistuksessa olevan, Rahkorannan asuntoalueen kaavoitus etenee myöhemmin.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare