Toimenpidelupa

Maalämpökaivon poraus vaatii toimenpideluvan

Toimenpidelupa vaaditaan

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §
Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä rakennus- tai toimenpideluvan asemasta (MRL 129 §).
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoituksenvaraisuudesta koko kaupungin alueella seuraavasti (MRA 63 §):

Toimenpideluvan vaativat esimerkiksi:

MRA:n 62 § mukaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen.
Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö). (17.3.2011/283)

Ylivieskan kaupungin rakennusjärjestyksen 5 §
Toimenpidelupa on haettava:
1) yli 1000 m2:n yleisörakennelman, kuten ainakin urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustamiseen tai rakentamiseen
2) erillislaitteen, kuten ainakin
– yli 10 metriä korkea muistomerkki,
– yli 10 m3:n varastointisäiliö esim. lietesäiliö, laakasiilo tai vastaava,
– yli 20 m:n, mutta alle 40 m:n masto, pylväs, piippu, antenni tai valaisinpylväs,
– yli 10 m2:n maakellari, hiihtohissi tai tuulivoimala (kokonaiskorkeudeltaan 10-40m),
– eläinten, kuten kissan tai koiran ulkotarha, pinta-alaltaan yli 15m2,
– puistomuuntaja
– voimalinja
– maalämpölaitteiston putkistolle tai lämpökaivolle rakentamiseen, mikäli se ei liity rakennuslupaan, katu-, tie- tai aluesuunnitelmaan.
3) yli 20 m2:n vesirajalaitteen, kuten ainakin laiturin tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman rakentamiseen
4) yli 1000 m2:n säilytys- ja varastointialueen, kuten ainakin muusta alueesta erotetun varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestämiseen
5) julkisivun tai kattomuodon olennaiseen muuttamiseen
6) muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, yli 2 m2:n tekstin tai kuvan pitkäaikaiseen asettamiseen ulkosalle omalle tai muuten hallitsemalleen alueelle
7) huoneistojärjestelyyn, kuten asuinhuoneiston yhdistämiseen ja jakamiseen.

6 § Ilmoitusmenettely
Ilmoitus on tehtävä:
1) rakennelma rakentamisesta, kuten ainakin
– katos, vaja, kioski (kausiluonteinen), käymälä (ei viemäröintiä), esiintymislava tai vastaava rakennelma
2) tilapäisen alle 1000 m2 :n yleisörakennelman pystyttämisestä
3) asuntovaunun tai –laivan tai vastaavan pitämisestä paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn
4) suurehkon erillislaitteen, kuten ainakin
– masto, pylväs, piippu, antenni tai valaisinpylväs (alle 20 m)
– muistomerkki (alle 10 m)
– varastointisäiliö ( alle10 m2),
– vesirajalaite laituri tai vastaava (alle 20 m2),
pystyttämisestä, mikäli se ei liity lupaan tai erityissuunnitelmaan.
5) suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen, enintään 1000 m2, rakentamisesta
6) katteen tai sen värityksen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen tai ikkunajaon olennaisesta muuttamisesta, markiisin asettamisesta tai sen olennaisesta muuttamisesta.
7) ikkunaa yli 50 % peittävän mainoksen pitkäaikaisesta asettamisesta, alle 2 m2:n tekstin tai kuvan pitkäaikaisesta asettamisesta ulkosalle, omalle tai muuten hallitsemalleen alueelle
8) rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentamisesta
9) ilmalämpöpumpun julkisivussa näkyvälle ulkoyksikölle.
10) kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavista järjestelyistä tai muutoksista.

6 § Talousrakennus ja vähäinen rakennelma
Lupamenettelyn asemesta jo olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, pienehkön pohjapinta-alaltaan enintään 25 m2:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asema-kaava-alueen ulkopuolella, vesistön rantavyöhykettä lukuun ottamatta, sovelletaan ilmoitusmenettelyä.
Mitä edellä säädetään koskee myös asemakaavassa osoitetun, pienehkön pohjapinta-alaltaan enintään 12 m2:n suuruisen vastaavanlaisen talousrakennuksen rakentamista.
Asemakaava-alueella saa rakentaa ilman lupaa tai ilmoitusmenettelyä asuntoon kuuluvalle piha-alueelle pohja-pinta-alaltaan enintään 7 m2:n suuruisen lämpöeristämättömän, tulisijattoman rakennelman. Tällaisten rakennelmien määrä saa olla enintään yksi rakennelma tonttia kohden.
Edellä 2 ja 3 momenteissa säädettyjen rakennelmien määrä saa olla enintään kaksi rakennelmaa tonttia kohti.
Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa tai ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.
Asemakaava- ja osayleiskaava-alueelle ei saa sijoittaa varastokontteja, pressukatoksia eikä hirsilatoja ilman erillistä toimenpide- tai rakennuslupaa.

Yhteystiedot

Häivälä Harri
johtava rakennustarkastaja
044 4294 373
Tekniset palvelut

Jokitalo Markus
rakennustarkastaja
044 4294 236
Tekniset palvelut

Kun muutat julkisivua, poraat maalämpökaivon…

Lupapiste

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare