Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee noin 8-10 kilometriä Ylivieskan keskustan eteläpuolella. Suunnittelualue sijaitsee Ylivieska-Sievi välisen kantatien itäpuolella ja tuulivoimapuiston eteläosasta on etäisyyttä Sievin keskustaan noin 9 kilometriä. Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2013 § 85 hyväksynyt Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Päätös on lainvoimainen 29.1.2014.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Niemelänkylän osayleiskaava 2025

Osayleiskaava-alue Niemelänkylällä sijoittuu noin 5 km:n säteelle Ylivieskan ydinkeskustasta rajoittuen eteläosastaan Keskustan osayleiskaava-alueeseen. Kaava-aluetta halkoo Kalajoki ja joen molemmilla puolilla kulkevat maantiet, joiden varteen on muodostunut jokilaaksolle ominainen nauhamainen asutus.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 28.2.2012 § 11 hyväksynyt Niemelänkylän osayleiskaava 2025.

Hyväksytystä päätöksestä on tehty Oulun hallinto-oikeuteen kaksi valitusta.

Ylivieskan kaupunginhallitus on 4.6.2012 § 131 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) 201 §:n nojalla Niemelänkylän osayleiskaava 2025 tulemaan voimaan lukuun ottamatta
osaa kiinteistöstä 977-403-12-192 sekä kiinteistöjä
977-403-12-236,
977-403-12-237,
977-403-9-84 ja
977-403-9-93.

Hallinto-oikeus on 11.12.2013 tehnyt päätöksen Niemelänkylän osayleiskaava 2025:sta. Hallinto-oikeus on hylännyt kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset.

Niemelänkylän osayleiskaava 2025 on siten lainvoimainen hallinto-oikeuden hyväksymässä muodossa.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Keskustan osayleiskaava 2030

Osayleiskaavan uudistamista ja laajentamista koskeva alue käsittää Ylivieskan keskusta-alueet ja sen lähiympäristön. Kalajoen pohjoispuolella Kaisaniemen, Niemenrannan, Hollihaan, Hakalahden ja Kiviojan kaupunginosat. Kalajoen eteläpuolella Koskipuhdon, Pyörreperän, Keskustan, Puuhkalan ja Männistön kaupunginosat sekä Savelan alue. Luoteessa ehdotus rajautuu Niemelänkylän osayleiskaava-alueeseen.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 7.6.2011 § 40 hyväksynyt keskustan osayleiskaava 2030.

Hyväksymättä jätettiin alue, jota rajaa Ouluntie (kt 86), Vähäkankaantie (mt 895), Seinäjoki-Oulu rautatie sekä asemakaava ja asemakaavan muutosalue: Hakalahden ja Hollihaan kaupunginosan asemakaavan laajennusta ja Hakalahden kaupunginosan korttelin 44 osaa koskeva asemakaavan muutos; asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2009 § 95.

Ylivieskan kaupunginhallitus on 10.10.2011 § 168 tekemällään päätöksellä määrännyt
osayleiskaavan tulemaan voimaan. Hallinto-oikeuteen on jätetty hakemuksia täytäntöönpanon kieltämiseksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu 30.11.2011: Hallinto-oikeus hyläten hakemukset muutoin kieltää valtuuston osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon osayleiskaavassa Alpuminkankaalle Ouluntien ja rautatiealueen väliselle alueelle osoitetun tavaraliikenteen terminaalialueen (LTA) osalta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Asemanseutu, Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Keskusta ja Koskipuhto)

Seuraava asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä kaupunginkirjastolla sekä kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset 24.3.-23.4.2021.

Keskustan kaupunginosan asemakaavaton alue, jolla muodostuu kortteleiden 29 ja 30 osat sekä puisto- ja rautatiealuetta. Asemakaavan muutos koskien 1. kaupunginosan (Keskusta) kortteleita 19-20, 22, 24 ja 27 sekä katu-, puisto-, pysäköinti-, tori- ja rautatiealuetta sekä 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 10 ja 46 sekä katu- ja rautatiealuetta.

Alue sijoittuu molemmin puolin rautatietä rajautuen lännessä Rautatiekatuun, Kartanotiehen sekä Pajalankatuun ja idässä Ratakatuun.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisena 23.4.2021 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki, kaavoitus / Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Lisätietoja asiassa antavat: kaupunginjohtaja Maria Sorvisto, puh. 044 4294 210, tekninen johtaja Leena Löytynoja, puh. 044 4294 237 ja kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh.
044 4294 232.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Rahkoranta

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Hakalahden kaupunginosan asuinalueen asemakaava ns. Rahkorannan alue sekä asemakaavan muutos koskien korttelia 4 sekä puisto- ja liikennealuetta ns. Kassisen alue on vireillä.

Aluetta rajaa Kalajoki, Ouluntie, Hakalahdenkatu ja Valtakatu.

Kalajoen rannassa on Ylivieskan kylän yhteinen maa-alue 977-406-878-16.

Asemakaavan muutos vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 20.11.2006 § 232.

Valmisteluaineisto oli mielipiteitä varten nähtävillä 1.12. – 15.12.2006 välisen ajan teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä.

Teknisten palveluiden lautakunta 21.5.2013 § 60.

Kaavoituksen eteneminen jakaantuu kahteen vaiheeseen:

  1. Pääosin kaupungin omistuksessa olevan Kassisen alueen asemakaavan muutos etenee tontinluovutuskilpailun pohjalta. Suunnittelualueeseen sisältyy noin 17 m2 yksityisessä omistuksessa olevaa kaavatonta aluetta.
  2. Asemakaavattoman, pääosin yksityisessä omistuksessa olevan, Rahkorannan asuntoalueen kaavoitus etenee myöhemmin.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare