Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen

Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt ja ilmaantuvuusluvut ovat nousussa Pohjois-Pohjanmaalla. Epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellinen koordinaatiotyöryhmä linjasi, että koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella otetaan käyttöön epidemian kiihtymisvaiheen suosituksia. Tämä koskee myös Ylivieskaa ja sen asukkaita.

Ylivieskan kaupunki tiedottaa mahdollisista oppilaitoskohtaisista toimenpiteistä keskiviikon aikana.

Uudet suositukset 26.11.–18.12.

Laajennettu etätyösuositus

 • Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Maskisuositukset

 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (voimassa Oulussa jo 29.10. lähtien)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä

Harrastusryhmät (voimassa Oulussa jo 29.10. lähtien)

 • Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoiseen harrastamiseen annettuja tarkennettuja turvallisuusohjeita

Riskiryhmät (voimassa Oulussa jo 29.10 lähtien)

 • Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike)

Aiemmin annetut suositukset

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena

Taustaa

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen covid 19 -koordinaatioryhmä vastaa koronaepidemiaan liittyvästä viranomaistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla STM:n edellyttämällä tavalla. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteesta, voimassa olevista suosituksista sekä neuvoja ja ohjeita epidemiatilanteeseen liittyen on koottu osoitteeseen oyskorona.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty: muutoksista voi kommentoida 24.11.–31.12.2020

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävässä esityksessä inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta. Lisäksi 26 alueen rajausta supistetaan tai laajennetaan. Kahta vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista. Muutoksista voi lausua 24.11.–31.12.2020.

Uusina alueina päivitysinventointiin ehdotetaan Verlan ja Suur-Selänpään kulttuurimaisemaa Kouvolassa, Orisbergin kulttuurimaisemaa Isokyrössä ja Seinäjoella, Vanhan Vaasan kulttuurimaisemaa Vaasassa, Kitkajärvien ja Riisitunturin maisemaa Kuusamossa ja Posiolla, Ratasjärven kulttuurimaisemaa Pellossa ja Juujärven jokivarsikylän kulttuurimaisemaa Kemijärvellä. Näistä Vanha Vaasa, Ratasjärvi ja Juujärvi sisältyvät tällä hetkellä voimassa olevaan, vuonna 1995 vahvistettuun valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden listaukseen. Täydentävässä esityksessä päivitysinventoinnista ollaan poistamassa Raaseporissa sijaitsevaa Bromarvin ja Tenholan harjuviljelymaisemien maisema-aluetta sekä Korsnäsissä ja Närpiössä sijaitsevaa Harrströminjokilaakson kulttuurimaisemaa.

Tarve inventoinnin päivittämiselle perustuu suomalaisen maaseutumaiseman muutoksiin 1990- ja 2000-luvuilla. Päivitysinventoinnissa on keskitytty perinteisten alkutuotantoelinkeinojen synnyttämiin maisemiin, mutta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi esitetään myös joitakin saaristoelinkeinoihin, metsä- ja erätalouteen sekä poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin liittyviä kulttuurimaisemia. Lisäksi päivitysinventointiin sisältyy tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia maisemanähtävyyksiä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen arvioi maisemien päivitysinventointia: ”Arvostan kovasti suomalaisia maisemia ja olen iloinen, että niiden arvokohteista on tuotettu mahdollisimman ajankohtaista tietoa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat suomalaisen maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia. Niiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljely- ja laidunmaisemaan sekä perinteiseen rakennuskantaan.”

Suomessa on tällä hetkellä 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jotka on nimetty valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995.

Muutokset Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalle täydentävässä kuulemisessa esitetään uutena kohteena valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi Kitkajärven ja Riisitunturin maisemia (Kuusamo, Posio).

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutosehdotukset täydentävässä kuulemisessa Pohjois-Pohjanmaalla koskevat seuraavia alueita:

129. Rahjan saaristomaisemat (Kalajoki)
Rajauksen muutosehdotus 2020: Alueesta esitetään poistettavaksi Kalajoen hiekkasärkkien alue, Kallankarit sekä näiden väliin jäävä vesialue.

133. Oulujokilaakson kulttuurimaisemat (Muhos, Oulu, Tyrnävä)
Rajauksen muutosehdotus 2020: Aluetta esitetään jatkettavaksi luoteessa Vasankankaalta Turkansaarelle saakka nykyisen maisema-aluerajauksen mukaisesti.

Kerro mielipiteesi nyt esitettävistä muutoksista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä nyt esitettävistä uusista maisema-alueista ja muista päivitysinventointiin esitettävistä muutoksista. Kuulemisen yhteydessä voi esittää mielipiteitä ja kannanottoja myös muiden maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä päivitysinventoinnista ylipäänsä. Samalla järjestetään lausuntokierros sidosryhmille ja viranomaisille.

Kuulemisen kohteena olevat asiakirjat (lausuntopalvelu.fi)

Kattava otos Suomen edustavimmista kulttuurimaisemista

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen osana alueiden- ja maankäyttöä sekä maaseudun elinkeinotoimintaa. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat maankäytön suunnitteluun, vapaaehtoisuuteen sekä tukijärjestelmiin, joilla edistetään paikallista ja yhteisöperustaista maisemanhoitoa. Valtakunnallisen maisema-alueen status on yksi peruste rakennusperinnön hoitoon ja saariston ympäristönhoitoon kohdistuvia valtionavustuksia myönnettäessä ja luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita perustettaessa. Maisema-arvot voidaan ottaa huomioon myös maatalouden ympäristötuen tai Leader-toiminnan yhteydessä. Lisäksi maisema-alueiden hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi voi saada hankerahaa esimerkiksi ELY-keskuksilta.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin ensimmäinen vaihe toteutettiin maakunnittain ELY-keskusten johdolla vuosina 2010–2015. Alueellisten inventointien valmistuttua ympäristöministeriön asettama Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO) laati valtakunnallisen koosteen, joka oli julkisesti kuultavana ja lausuntokierroksella alkuvuonna 2016. Nyt päättyneessä toisessa vaiheessa päivitysinventointiin esitetään muutoksia, jotka perustuvat vuonna 2016 annettuun palautteeseen sekä sen jälkeen tehtyihin täydentäviin selvityksiin.

Päivitysinventoinnin ensimmäisen ja toisen vaiheen aineistot (ym.fi)
Ehdotukset valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, karttapalvelu (päivitysinventoinnin ensimmäinen ja toinen vaihe) (arcgis.com)
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, puh +358 295 250 166, tapio.heikkila@ym.fi Suunnittelija Hannu Linkola, SYKE, puh. +358 295 252 214, hannu.linkola@ymparisto.fi
Suunnittelija Sonja Forss, SYKE, puh. +358 295 251 120, sonja.forss@ymparisto.fi
Ylitarkastaja Maarit Vainio, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. +358 295 037 007, maarit.vainio@ely-keskus.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Pohjois-Suomen AVIn päätös joulukuun yleisötilaisuuksien rajoituksista

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 1.12. – 31.12.2020.

PSAVI päätös TTL 58 § joulukuu
PSAVI kuntaluettelo
PSAVIn valitusosoitus yleinen 30 pv

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kouluhankkeet Yleinen

Kouluhankkeen rakennustyömaatiedote 19/2020

Viikolla 48 (23.-27.11.2020) käynnissä olevat työt

Kaisaniemen koulun rakennustyöt

Kaisaniemen koulun aula, jossa näkyy jättiläisen portaat
Kaisaniemen koulun aula
Kaisaniemen koulun aula
Kaisaniemen koulun aula
 • Lattiapinnoitukset
 • Alakattoasennukset
 • Laatoitustyöt
 • Kalusteasennukset
 • Kylmätilaelementtien asennus
 • Puuväliovien asennus
 • Hätäpoistumistieportaikko B:n asennustyö
 • Rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset talotekniikkatyöt

Työmaan yhteyshenkilöt:

Skanska Talonrakennus Oy

Tuomo Holma, vastaava työnjohtajapuh. 040 5144 901
tuotantoinsinööri, Birgitta Kemppainenpuh. 040 1691 188
Teemu Liehu, hankekehityspäällikköpuh. 040 0943 488
Toni Vähäjylkkä, talotekniikkapäällikköpuh. 050 3900 461

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@skanska.fi

Caverion Suomi Oy

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@caverion.com

Taanilan koulun rakennustyöt

Taanilan julkisivu itään
Taanilan julkisivu itään
Taanilan tuleva kotitalousluokka
Taanilan tuleva kotitalousluokka
 • Julkisivumuuraus
 • Julkisivujen levytystyöt
 • Ulkourheilu pukuhuoneen/Liikuntavälinevaraston seinärakenteet
 • Tasoite- ja maalaustyöt
 • Laatoitukset
 • Alakattotyöt
 • Lattiapinnoitukset
 • Kalusteasennukset
 • Puuväliovien asennus
 • Rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset talotekniikkatyöt

Skanska Talonrakennus Oy

Martti Siika-aho, vastaava työnjohtajapuh. 050 5686 708
tuotantoinsinööri, Birgitta Kemppainenpuh. 040 1691 188

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@skanska.fi

Caverion Suomi Oy

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@caverion.com

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Joulukampanjat starttaavat Ylivieskassa


Ylivieskassa Kasvun kaupungissa starttaa kaksi ikääntyviä koskevaa Joulu -kampanjaa.

Jouluposti- ja Joulukukka -kampanjat.

Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsuu kaikki Ylivieskan asukkaat lähettämään joulukortteja ikääntyneille ja Kalajokilaakson Nuorkauppakamarin organisoima Joulukukkaprojekti ostamaan joulukukan ikääntyneelle. Voit ostaa joulukukan Ylivieskan kukkakaupoista: Hiitolan Kukkatalo, Piha ja Puutarha sekä Karosen kukkakauppa. PPKY Kallion Kotihoito toimittaa kukan asiakkaalleen. Voit myös ehdottaa kukkakaupassa kukan saajaa. Kalajokilaakson Nuorkauppakamari toimittaa sen haluamallesi ikäihmiselle. Joulukukat toimitetaan jouluviikolla.

Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjestää yhteistyökumppaneineen Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 16.11.–11.12.2020 yhtä aikaa yli sadalla paikkakunnalla! Kampanjassa kerätään joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille. Lähettämällä joulukortin voi tuottaa yksinäiselle ikäihmiselle tunteen siitä, että häntä on ajateltu. Kortilla voi koskettaa ja tuottaa iloa lähimmäiselle, Siskot ja Simot ry:n toiminnanjohtaja Eero Väisänen sanoo.

Ylivieskassa joulupostia ikäihmisille ja Joulukukka- kampanjassa ovat mukana seuraavat tahot: Ylivieskan kaupunki (Vanhusneuvosto, Kaupunginkirjasto, Hakalahden päiväkoti, Simonpuiston päiväkoti, Ryhmäperhepäivähoitokoti Rastas, Perhepäivähoito ja Liikuntakeskus), Ylivieskan seurakunnan perhekerho, Yhteisestä Ovesta ry, PPKY Kallio, Kalajokilaakson Nuorkauppakamari ja vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkosto.

Joulupostia ikäihmisille kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Kuntaliitto, Kansalaisopistojen liitto, Kansalaisareena ja Suomen 4H-liitto. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Joulupostia -kampanjaan osallistuminen on helppoa ja hauskaa!

Kampanjaan voi osallistua 1) tekemällä joulukortin ja 2) toimittamalla sen keräyspisteeseen 16.11.–11.12.2020 välisenä aikana. Tee joulukortti näin: Kirjoita korttiin hyvän joulun toivotukset. Merkitse saajan kohdalle ”Sinulle” ja lähettäjän kohdalle oma nimesi ja Siskot ja Simot. Pudota kortti sellaisenaan lähimpään keräyslaatikkoon. Ethän sulje korttia kirjekuoreen.

Keräyspiste 1 – Kaupunginkirjasto. Os. Kyöstintie 4.
Kortteja voi viedä ma-ti-to-pe 12–20, ke 10-18, la 10-15.

Keräyspiste 2 – Tuokiotupa. Os. Lukkarinkatu 1.
Kortteja voi viedä ma-pe klo 10-15 ja la-su klo 12-15 sekä postilaatikkoon muina aikoina.

Keräyspiste 3 – Liikuntakeskus. Os.Närhitie 2.
Kortteja voi viedä ma-to 8-21, pe 8-20, la 12-18.

Voit myös postittaa kortteja. Postita kortti kirjekuoressa osoitteeseen:
Ylivieskan kaupungin Vanhusneuvosto,
Närhitie 2,
84100 Ylivieska.

Yhdessä kuoressa voi postittaa useampia kortteja. Muista postimerkki.

Kaikki joulukorttien keräyspisteet ja postitusosoitteet löytyvät kampanjan verkkosivuilta: siskotjasimot.fi/joulupostia
Joulukortti -kampanjan verkkosivut: siskotjasimot.fi/joulupostia Seuraa kampanjaa somessa: #kosketakortilla #joulupostia

Lisätiedot:

Joulukukka -kampanja, Kalajokilaakson Nuorkauppakamari. Elina Nygård, puh. 0400 817173

Joulukortti -kampanja, Ylivieskan kaupunki. Marita Öljymäki-Maarala puh. 040 1882459

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Vestian muovikeräys laajenee

KUNTATIEDOTE 12.11.2020

Vestia Oy:n muovipakkausten erilliskeräys laajenee ensi vuoden alussa Haapajärven, Haapaveden, Kannuksen ja Oulaisten taloyhtiöihin. Ilmoittautuminen keräykseen on käynnissä. Taloyhtiö voi ilmoittautua mukaan milloin vain. Keräysastia toimitetaan taloyhtiöön ja lisätään tyhjennysreitille niin pian kuin mahdollista. Aikaisintaan tyhjennykset alkavat 11.1.2021.

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://webropol.com/s/vestia-muovinkerays tai ottamalla yhteyttä Vestian asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700.

Muovipakkausten keräys on toiminut hyvin Kalajoella, Nivalassa ja Ylivieskassa

Vestia Oy aloitti muovipakkausten erilliskeräyksen Kalajoen, Nivalan ja Ylivieskan taloyhtiöissä helmikuussa 2020. Tällä hetkellä erilliskeräyksessä on mukana 108 taloyhtiötä. Keräys on sujunut hyvin.

Vestialla toivotaan, että mahdollisimman moni taloyhtiö lähtisi mukaan muovipakkausten keräykseen, jotta muovijätteet saataisiin hyötykäyttöön. Myös Kalajoen, Nivalan ja Ylivieskan taloyhtiöitä voi edelleen ilmoittaa mukaan keräykseen.

Oikein lajitellut muovipakkaukset pystytään hyödyntämään

Muovipakkausten keräykseen sopivat kaikki kotitalouksien tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, joista on irrotettu kannet sekä korkit. Muovipakkaukset on hyvä pakata läpinäkyvään muovipussiin, jotta jäteautonkuljettajan on helppo tarkastaa jäteastian sisällön laatu.

Kierrätetyistä muovipakkauksista valmistetaan uusiomuovituotteita, joita ovat esimerkiksi muovijätesäkit, -pussit, -putket ja -levyt. Lisäksi muovipakkauksista voidaan tehdä muoviprofiileja, joista valmistetaan esimerkiksi ulkokalusteita, lautoja, aitoja, liikenne- tai meluesteitä sekä laiduntolppia. Noin 25 % kierrätetyistä muovipakkauksista päätyy Suomessa energiapolttoaineeksi kaukolämmön- ja sähköntuotantoon.

Lisätietoja:

asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Kasvatus ja opetus Yleinen

Ylivieskan kaupungin ja poliisin yhteistyö jatkuu

”Ylivieskan kaupunki ja poliisi jatkavat yhteistyötä töhrimisrikollisuuden ja mopoiluturvallisuuden parissa

Ylivieskan kaupunki ja Oulun poliisilaitos ovat yhdessä toteuttaneet videon joka on julkaistu Ylivieskan kaupungin ja Oulun poliisilaitoksen YouTube -tileillä.

Taustalla on kaksi ilmiötä, jotka ovat vuoden aikana nousseet esille Ylivieskan keskustassa. Seinille ilmestyneet töhryt ovat aiheuttaneet pahennusta ja niiden poistamiseen on kulunut paljon rahaa. Mopoilukulttuuriin pesiytynyttä temppuilua ja kunnoltaan vaarallisia ajopelejä halutaan kitkeä pois liikenteestä, yhteistyössä. Tähän mennessä kaupunki ja poliisi ovat järjestäneet mm. keskustelutilaisuuden mopoilijoiden kanssa ja seuraava tilaisuus on tarkoitus järjestää mopoilijoiden vanhempien kanssa, vaikkakin uusi korona-aalto on vaikuttamassa järjestelyihin.

Töhrimisrikollisuuden ehkäisemisessä korostetaan vanhempien toimenpiteitä kotona, mutta myös tavallisten kansalaisten ilmoitusmahdollisuutta. Uusimpia kampanjaan liittyviä toimia ovat laillisten mopojen palkitseminen ja vaarallisten mopojen tarkastamismahdollisuuden järjestäminen. Loppuvuoden aikana Liikenneturva tulee jakamaan kymmeniä lahjakortteja sellaisille Ylivieskassa tavattaville mopoilijoille, joiden ajopeli todetaan kaikin puolin lailliseksi ja turvalliseksi. Mopoilijoiden vanhemmat voivat halutessaan pyytää katsastusasemaa tarkastamaan mopon turvallisuus. Ainakin joillakin katsastusasemilla voidaan suorittaa vapaaehtoinen valvontakatsastus, jonne mentäessä ei tarvitse pelätä mopon ajokieltoon määräämisseuraamusta. Näin vanhemmat voivat ottaa konkreettista vastuuta jälkipolvensa turvallisuudesta.

Mopohäiriöissä keskeisenä asiana onkin turvallisuus, mutta samalla teemana on myös se, että mopoilijoiden maine halutaan pelastaa ennen kuin muutama säännöistä piittaamaton sen pilaa.

Myös Ylivieskan Moottorikerho ry on ilmaissut kiinnostuksensa olla mukana kampanjassa. Moottorikerhon puheenjohtaja Lauri Hakalahti kertoo, että heiltä saa myös tarvittaessa apua mopojen teknisiä murheita koskien mutta ennen kaikkea he ottavat mielellään toimintaansa mukaan nuoria joilla on kiinnostusta moottoripyöräilyä ja moottoriurheilua kohtaan. 

Poliisilaitoksen näkökulmasta tällaista kollektiivista kampanjahenkeä seurataan kiitollisuudella ja toivotaan että vastaava yhteisvastuu leviäisi muihinkin Jokilaaksojen kuntiin, jos niissä ilmenee vastaavia tai muita turvallisuusongelmia.”

Lisätietojen antaja:

Oulun poliisilaitos, Jokilaaksojen valvonta- ja hälytysyksikön johtaja Veijo Alavaikko p. 0294 465524.

Ylivieskan kaupunki, kaupunginjohtaja Maria Sorvisto p. 044 4294 210

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Kasvatus ja opetus Koronavirus Yleinen

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tiedottavat:

Koulutuskeskus JEDUn Ylivieskan toimipisteessä on todettu koronavirusaltistus

Ylivieskassa sijaitsevassa Koulutuskeskus JEDUn toimipisteessä on 9.10. iltapäivällä vahvistettu koronavirustartunta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sairastuneen tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen ja lähikontaktit karanteeniin. Altistuneet on kartoitettu ja heihin on oltu yhteydessä 9.10. aikana. Altistuneita opiskelijoita on 11 ja lisäksi jonkin verran henkilökunnan jäseniä. Heidät ohjataan koronavirustestaukseen. Varotoimenpiteenä testataan myös muuta henkilöstöä, jotka ovat kotona karanteeninomaisissa olosuhteissa, kunnes testitulokset tulevat. Kalliosta ollaan henkilöihin suoraan yhteydessä.

Koulutuskeskus JEDUn Ylivieskan toimipisteen opetus järjestetään ensi viikon osalta (vko 42) etäopetuksena ja tukipalveluhenkilöstö siirtyy mahdollisuuksien mukaan etätöihin.

Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen eikä etätyömääräys ulotu kaupungin muihin oppilaitoksiin. Tilannetta seurataan aktiivisesti, ja peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Ylivieskan kaupunki ilmoittavat tilanteen mahdollisista muutoksista nettisivuillaan. Oppilaita ja vanhempia informoidaan silloin myös Wilmassa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion pandemiatyöntekijät kehottavat alueen asukkaita pysymään rauhallisina ja muistamaan hygieniaohjeet. Huolellinen käsihygienia, yskiminen tai aivastaminen hihaan sekä turvavälit estävät tehokkaasti viruksen leviämistä. Jos turvavälejä ei voida noudattaa, suositellaan käyttämään kasvomaskia.

Lisätietoja :

Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, p. 044 419 5002
Risto Olli, johtava ylilääkäri, p. 044 419 5020
Keijo Makkonen, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori p. 050 5265910

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Työ ja yrittäminen Yleinen

Yrittäjille informaatiota koronasta

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa

Voi käydä lukemassa ajankohtaiset tiedotteet Kallion ajankohtaisista tiedotteista.

Pandemiavastaanoton puhelinneuvonnan numero:

08-419 5140

Yrittäjille ja yrittäjien avuksi:

Ylivieskan kaupunki on aloittanut Tue paikallista yrittäjää -kampanjan. Lue lisää www.ylivieska.fi/tuepaikallistayrittajaa

Valtakunnallista ohjeistusta yrittäjille koronaepidemiasta:

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Ota yhteyttä myös suoraan YTEKiin

Lisäksi yleisohjeita

Hygieniaohjeita:

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

AJANKOHTAISTA KORONAVIRUSTILANTEESTA 8.10.2020

Ylivieskassa on tänään torstaina 8.10.  todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on Ylivieskan kuudes vahvistettu koronatapaus. Tartunnan saanut sairastaa kotonaan. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Tartunta on peräisin Kallion alueen ulkopuolelta. Tänään todettu tapaus ei liity 2.10. ilmoitettuun tartuntaan. 

Maskisuositus

THL on antanut suosituksen maskien käytöstä, ja suositus koskee myös Kallion aluetta. 

Maskin käyttöä suositellaan

 • joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää  
 • matkalla koronavirustestiin, ja kun odotetaan testin tulosta ja jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella  
 • kun palataan riskialueelta Suomeen ja siirrytään karanteeniin. Lisäksi jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.  

Maskin käyttö vaatii huolellisuutta ja sitä on aina käsiteltävä puhtailla käsillä. Ensisijaisen tärkeää on noudattaa edelleen 1–2 metrin turvavälejä ja aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja välttää kasvojen koskettelua. Sairaana pitää jäädä kotiin.  

Koronaviruksen leviämisen vaiheet 

Koronaviruksen leviämistä kuvataan määrittelemällä alueet perusvaiheeseen, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.  

Kiihtymisvaiheessa koronaviruksen alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 vuorokautta. Kiihtymisvaiheessa ilmenee paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä. Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia. 

Leviämisvaiheessa koronavirustartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin. Taudin ilmaantuvuus on noin 18–50 tapausta per 100 000 asukasta per 14 vuorokautta. Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia, ja alle puolet tartuntalähteistä pystytään jäljittämään. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti. 

Pohjois-Pohjanmaalla viimeisimmän 14 vrk aikana tapauksia on todettu 39 ja ilmaantuvuusluku on 9,5. Toistaiseksi PPSHP:n alueella leviämisvaihe on perustasolla.    

Kallion lähialueella Keski-Pohjanmaalla on todettu tällä viikolla useita uusia koronavirustartuntoja.

Koululaisten syyslomat lähestyvät

Koululaisten syyslomaviikoilla 42 ja 43 moni suomalainen matkailee kotimaassa. Turvaväleistä on pidettävä huolta, kun liikutaan paikoissa, joihin kerääntyy runsaasti ihmisiä. Joukkoliikenteessä ja sisätiloissa, joissa etäisyyttä ei voida pitää, on suositeltava käyttää maskia, THL muistuttaa.  Ruskaretkiltä useisiin kuntiin eri puolille Suomea palanneet tartunnan saaneet ovat esimerkki siitä, miten tautia voi levitä alueille, joilla koronavirusta ei ole hetkeen todettu. 

Pienennä koronaviruksen leviämisriskiä omilla teoillasi myös syyslomalla: 

 • Lataa Koronavilkku puhelimeesi. Näin saat tiedon, jos olet tietämättäsi altistunut koronavirukselle matkasi aikana.  
 • Muista käsi- ja yskimishygienia. 
 • Käytä maskia joukkoliikenteessä ja sisätiloissa, jos et pysty pitämään turvaväliä. 
 • Jos sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu testiin. 
 • Älä lähde matkalle, jos sinulla on lieviäkään oireita. 
 • Myös taukopaikoilla on pidettävä huolta hygieniasta, turvaväleistä sekä käytettävä maskia tarvittaessa. 
 • Huomioithan, että matkakohteesi koronarajoitukset voivat erota kotipaikkakuntasi tilanteesta. 
 • Noudata matkailuyrittäjien hygienia- ja muita turvallisuusohjeita. 

Kallion alueella koululaisten syyslomaa vietetään viikolla 43.  

Lue lisää: 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare